Zondag 16 december 1917

Schoon weder, koud geworden.

Van oorlog weinig nieuws. Rusland is in burgeroorlog.

Deze avond om 9 uren vond ik een kruiwagen aan die over den steenweg reed. Hij hadt 4 stukken molton, katoen en voedering geladen. Hij bleef staan voor Tout, die kwam buiten. Jaak Antonissen was ook bij Tout. Ik vroeg: kent Gij dien man? Heeft hij dit niet gestolen? Neen, het is een boere zoon van Chaam. Later kwamen er nog drij mannen met ieder twee stukken. Te samen zeker 500 ellen. Dit is almaal voor de D. Ik kan er niets tegen doen.

Zaterdag 15 december 1917

Schoon weder.

Geen nieuws. Ook niets van den wapenstilstand.

Vrouw Hend. Van Haperen en Antonie van Dun gepakt, ieder met een halve el kleervoedsel. proces verbaal. Groote smokkelaars komen er door, maar kleine voor eigen gebruik zijn gesnapt. Men koopt ze om dat kan men doen voor groote partijen en vee, maar om een pak koffie kan met geen 10 gulden geven. Deze soldaten brengen zelf weer smokkel bij Tout.

Vrijdag 14 december 1917

Mist weder, koud.

Van oorlog weinig nieuws.

De wissel verminderd niet meer, blijft staan.

Jan Taks, uit het steenfabriek, is met twee zonen ingepikt op het Hollandsch, rond Grazen. Men leide ze door Ulvenhout. Van Kleiren Ad. was er ook een zoon bij. Aardige vaderlander. Hij heeft een zoon en een schoonzoon gesneuveld bij het leger en nu is hij, zijn volk, zijne meisjes ook standvastige smokkelaars voor de D.

Woensdag 12 december 1917

Wat kouder, zon te zien.

Wij hoorden gisteren weer wat geschut. Anders weinig oorlognieuws. Rusland is nog altijd in gisting en in het onzekere. Jerusalem is door de Engelschen, Italianen en Franschen ingenomen en de vlaggen der verbondene wapperen op de Heilige stad. De Turken zijn verdreven in de stad die ze gedurende 830 jaar bezitten hebben. Deze stad van Jerusalem en Bagdad, beiden steden van aanzien en in de geschiedenis bekend, zullen indruk maken bij de fanatieke Turnken. Ze schijnt van belang te zijn.

Ik ging vandaag naar Chaam, de bosschen zien. Deze soldaten die nu in Holland de wacht hielden schenen mij gemeen. Zij vroegen mij dat ze ook wat wilden verdienen. Als wij smokkelaars aan houden, dan krijgen wij twee dagen verlof, maar ik heb liever 10 gulden of 25 gulden. Geen eer er bij. Nu verstaan wij dat alle dagen wagens vee te Meersel kunnen geladen worden.

Dinsdag 11 december 1917

Redelijk goed.

Weinig van den oorlog.

Het betalings verbod is nog niet officieel bevestigd, schrijft men heden.

Ik ben naar Meersel geweest om boomen te laden en ze uit de Mark te sleepen, die gevlot waren van G. Eissel naar den Molen. Veel geloop.

Ik sloeg in den donkere nog een stuk vee aan dat zonder leibrief naar de stallen gesmokkeld wierdt door H. De Meester.  Alleen vermaand, alles voor de D. aan het bosch van den brouwer. De hond Blak vond of zag ze eerst.

Maandag 10 december 1917

Uitstekend schoon, zoel weder, lente.

Wij hooren weinig schieten.

Het grootste nieuws is dat Rusland niet kan of wil betalen zijne staats en ijzeren weg aktien, groene sporen.

Een grooten tegenslag  voor kleine renteniers. In Holland wierd alle jaren 70 millioenen gulden ontvangen van staatsfondsen, veel onder burgers en kleine renteniers (in Meerle ook veel).

Ik ben vandaag naar statie  Meersel geweest, om canadas te verladen. Burgemeester slavenstiel. Daar was een bent smokkelaars van Holland met vee en dan al de soep, van Meir en Meerle die verladen daar een wagen, voor D. Niemand sprak ze aan van ons mannen. Wij moeten daar ook gedwongen werken voor D. Het is wel een stuip (geval) nieuwe worden bent en stuip.

Zaterdag 8 december 1917

Dooi, de sneeuw is weg.

Weinig nieuws over den oorlog.

Men bericht mij dat Cees Sprangers gisteren gestorven is. Ik heb hem zaterdag nog bezocht en zijn werkmans pensioen gedragen, 40 fr. Hij vroeg mij nog zullen wij nog niet eens op een ander doctoren, hij wilde naar het Gasthuis, dat zoude gegaan zijn maar God beschikte er anders over. Cees rust in vrede. Een werkzaam man, die zijn brood niet in ledigheid at. Over 6 maanden zijn ze uiteen gegaan en zijne vrouw Petronella De Jongh vroeg niet naar hem en heeft hem nooit bezocht, niet zeer schoon. Cees hadt ook gebreken, maar RIP.

Vrijdag 7 december 1917

Wolkachtig geworden, dreigt te dooien.

Wij hooren nog al veel schieten.

Er is een wapenstilstand van 10 dagen gesloten, tusschen Rusland en Duitschland en bondgenoten, beginnende heden om  te eindigen op 17 Dec. e.k. Rusland beding dat er geene troepen mochten weg gaan van het front, dat weigerde Dutischland. Er is nog weinig bekend. Wij verlangen naar vrede maar niet naar dezen.

De wissel verbeterd veel voor Duitschland. Over weken waren 100 gulden = 340 fr waard, nu zijn  100 gulden = 307 fr waard. Dat is voor mij een groot verlies met mijne guldens van de Hollandsche weide.