Zaterdag 28 oktober 1916

Droog, winderig weder.

Van oorlog weinig nieuws. In Verdun hebben de Franschen 3 à 4000 Duitschers en 150 officieren gevangen genomen. Ze zijn daar erg verrast en verloren hetgeen hun maanden strijd had gekost.

Vandaag naar het Pasbureau geweest om een pas om 8 dagen naar Merxplas te mogen gaan. Grund reden zeggen de Duitschers: Werk geven aan de beplantingen en aan de steenovens waar 10 millioen steenen onverkocht staan.

Jos Geerts verlost. Hem bijna krankzinnig gemaakt. De schuld op den knecht geladen en voor Jef Geerts lang gesproken en de zaak van paard goed verdedigd. Jef is in Holland en lijdt geen gevaar. Mag den uitslag afwachten, maar hij zal bang blijven.

Toelating gevraagd om nacht wachten in te richten. Gesproken over eene belasting op de zuivere winst der Smokkelaars.

Er verbod dat er geen blokken meer naar Holland mogen verkocht worden. Nu zijn er geene te krijgen en zijn dubbel in prijs. Zooveel gulden als hier franken, dus meer dan 3 franken voor een paar gewoone blokken. Wij moeten 30 ton haver leveren begin November. Voor 1 Nov. moest de haver gedorschen zijn. Men mag maar 1 kilog aardappelen per dag voederen aan ieder zwijn.

Vrijdag 27 oktober 1916

Ruw weder nat en regenachtig.

Weinig nieuws. De hoofdminister van Oostenrijk-Hon, Sturgh Graaf. is in een restaurant dood geschoten door een dagbladschrijver Adler.

Deze gepasseerde nacht zijn dieven ingebroken bij Kind. Grielens Rooy en bij C. Braspenning te Heerle. Op beide plaatsen zijn drij zakken koorn uit de schuur gehaald, dat in zakken stond. Waarschijnlijk zijn het smokkelaars geweest. Deze morgen zijn de twee zoonen van Jef Geerts 12 à 14 jaar aangehouden en na het Pasburo geleid. Vader en Moeder en de knecht voor het paard moesten komen. Toen zijn ze losgelaten, maar Jef Geerts trok over de grens en sterft liever in Holland dan in Duitschland, zegt hij. Knecht van Geerts is bij mij geweest, ook de pachter Jef Vinckx.

Donderdag 26 oktober 1916

Nat weder, regen.

De Franschen schieten 3 kil.met. vooruit aan Verdun, nemen het fort Dodomont terug in en gaan vooruit over eene breede van 7 Kilometers.

De lotelingen en militieplichtigen van Baarle Hertog moeten zich laten inschrijven voor de militie en zullen er gekeurd worden volgens Belgisch Moniteur Harre. Bij A. Tout Vermonden staan twee auto’s voor koopwaren. Smokkel. Ze laden ook op de Dreef.

Woensdag 25 oktober 1916

Goed, warm weder, drijgt om te regenen.

Geen nieuws van den oorlog.

Men laad vandaag weer 30 duizend kilog aardappelen voor de burgelijke bevolking aan 10 fr % K. De eijeren zijn nu 20 centen – 0.40 fr. Antonie schrijft uit Merxplas dat daar de koffie kost 13 fr. de kilog, zeep 10.50 de kilog. Dan zijn wij hier nog bij de besten. Wij zullen hun wat opzenden.

Dinsdag 24 oktober 1916

Schoon lente weder, warm zelfs.

Van oorlog geen nieuws.

Vandaag was het veemarkt. Burgemeester, Secretaris en Garde trokken er om 7 uren met rijtuig naar toe. Tusschen de Markt brug en de versperring links van den steenweg op een aardappelveld stond rond de 300 stuk vee te koop (melkkoeien uitgezonderd). Er waren drij vreemde persoonen, twee die de beesten kochten en een die opschreef naam en prijs. De beesten wierden in de haar geknipt in Romeinsche cijfers van I… tot I… XXXVI op het bovenste rechts van den bil of achtereinde. Er was nog al volk. Mijnheer Stas en Vermeulen waren daar ook met hunne beesten maar ze konden niet verkoopen. Er zijn er 86 verkocht, van Meerle 36 stuk. Een stier van 1140 fr. en 960 fr., eene vette koei 1000 fren. Dit waren de hoogste prijzen. De prijs is verminderd met 100 fr., maar zijn nog hooger als verleden jaar en wij zijn in die droevige positie dat er niets door den draad mag van vee, dus men moest verkoopen. Men aanziet de koopers maar als strooie mannen die voor andere koopers als…. Tram en 20 wagens stonden gereed en 12 uren was alles afgeloopen.

Maandag 23 oktober 1916

Schoon weder, warmer.

Van oorlog geen nieuws. Ik ben naar het Pasambt geroepen. Ben er lang geweest, eene ondervraging ondergaan over de 4 lieden van Meerle, die naar het leger gegaan zijn. Ik heb mij en de gemeente zoo goed mogelijk uit den slag denken te trekken, maar Mik Janssens is een uitbrenger, een verrader, die mij er al ingeklapt had. Hij dreeg wel de ouders over den draad te doen tot na den oorlog, maar ik heb het hem afgeraden. Ik moest maar teekenen om dat vee dat morgen ter merkt gaat en ik bleef maar weg, men kwam mij ginder opzoeken waar ik teekende en ook onderweg.

Ik kon niet overeen komen met den Leutnant over het Vlaamsche Nieuws. Hij wilde het in een glazen kast ten toonstellen, maar ik keurde het niet goed. Anders was Leutnant Schmiele zeer ingenomen. Ik moest het geheel “Santvliet” na zien. Alles is in order, dat er van onze gemeente in gebruik is.

Zondag 22 oktober 1916

Winter, stil schoon weder.

Van oorlog geen meldenswaardig nieuws.

Wij kregen alleen vandaag de G. V. Hoogstraeten. Ook het Vlaamsche Nieuws, maar dat moeten wij aanplakken. In de verleden week verneem ik het wijfke van Julius Mertens en Clara Mertens te Ulikoten gepakt met ieder een nieuwe moor met petrole, koffie, vet, bloem, zeep. Zwaar geladen. En daar bij laten gaan tot op het verbooden terrein (dat moet geboet worden met gevang). Alles door den grens wachter van Ulikoten ingepikt.

Peer Mertens mag in Holland komen, spande zijn paard uit, een ander van Mme Brosens in de broodkar en Peer kwam langs de Dreef terug en het paard was binnen in Meerle.

Heden groote uitbetaling in de zaal: koorn, patatten, velobanden. De ontvanger der belastingen ontving geld. Het vee voor de markt moest aangegeven worden en ik heb nog eene conferentie gegeven over Pensioenkas, Drankbestrijding, oprichting eenen bond, over Voetbal en Leesbiblioteek gesproken en vooruitgezet, goed geluisterd en veel volk. Ad. Van Den Heyning verkocht een verkje van 56 kil à 3.50 fr per kil., een van 107 k. à fr 360 de kilog. dat zijn duure prijzen.

Zaterdag 21 oktober 1916

Koud, veel gevrozen, speurie geleden.

Weet geen nieuws van oorlog, geen couranten. Hoogstraatsche Gazet is al twee weken achtergebleven. Men loopt nog al om nieuws te weten over de veemarkt van 24 Oct. 1916. De hollandsche waren die Docter Gommers, Vermeulen en Desmedt in Holland besteld hadden met veel gepraat en beloft. Zal weer opniets uitloopen is te vreezen. Dat is nu den vierden maal.

Gisteren kwamen er bevelen dat men na den duister niet meer in of uit mocht gaan van de 500 meter zone aan de grens.

Men moet de verkens aangeven voor de slachtenij. Dan worden ze gekeurd door D. keurder, maar men betrauwd het niet, dat het om trichienen te doen is. Verleden jaar moest men ook vleesch afgeven. Gisteren en vandaag zijn er overal dood gedaan, stil de kuip om. Ze wisten nog niets.

Pasambt heet nu Die Ortskommandatur für den Grenzzipfel Meerle.

Donderdag 19 oktober 1916

Nu begin ik op groot formaat. Er is geen postpapier meer. Dees papier komt uit Breda en kost 2 ½ cent per vel.

Vervolg van de dagelijkse voorvallen in Meerle

Geheel den morgen,nacht geregend, dus overal water.

Van oorlog weinig nieuws. Ik ontvang de Vlaamsche Gazette uit Antwerpen, maar dan moet ik ze aanplakken. Er is weinig nieuws in en nog al Duitsch. Somkkelaars doen goede zaken, want ze bleven een heele nacht drinken en tamboeren bij Tout en Ad. Van de Heyning. Dat zal niet meer gebeuren.

Een geloofbaar persoon, Jan Van Boxel, verteld mij dat hij heden bij Ingenhousz in Breda den zoon van Sus Van Gils negentien duizend guldens zag inwisselen tegen Duitsch geld. Dat treft nog.