Dinsdag 20 augustus 1918

Versch goed weder.

De Franschen en Engelschen gaan nog vooruit. De Duitschers zullen meer terugtrekken. In Holland is er nog staking onder de dokkers in Rotterdam.

Verleden week is de Elsterdijkhoeve verkocht, 22 hectaren land 20 hectaren heide voor honderd en tien duizend franken aan Pilot Zundert. De Hoogste som die ooit voor eene boerderij is besteed. Maar een gulden is bijna 4 franken, zoo Meer heeft de record. Pilot heeft zijne wijnen naar Hamburg gezonden aan woekerprijzen.

Maandag 19 augustus 1918

Versch goed weder.

Weinig nieuws van den oorlog. Er is maar weinig vooruitgang meer.

Met den tram van middag, (er rijdt maar eenmaal daags een van Rijsbergen naar de versperring), kwam de Pastoor van Minderhout, en hij hadt opdracht te melden op het klooster dat Mere Joseph = Julie Willemse, dochter van Henri, tot Moeder Overste te Meerle beneomd was. Wij hebben ze gefeliciteerd en veel voorspoed gewenscht. Maar het zal geen Mere Ursele zijn.

Jonge stieren, onder de 14 dagen, mogen niet geslacht worden.

Zondag 18 augustus 1918

Regenachtig, zeer noodig.

Om 8 uren krijg ik bericht dat het woensdag veemarkt zal zijn. Na de hoogmis leg ik onder den Lindenboom uit de nieuw reglementen op vee (er mogen geen kooplieden meer zijn dat zijn woekers) op aardappelen enz.

Er moet al koorn geleverd worden einde der maand. In Rotterdam willen de dokkers de Relief booten voor België en Noord Vrankrijk niet meer lossen. Er zijn booten naar Vlissingen en Amsterdam gesloopt. Zoo dat wij gevaar hebben honger te moeten lijden.

Vrijdag 16 augustus 1918

Droog heet weder.

De Franschen hebbe nog een plaats genomen, anders is het meest stilstand. De Koning van Engeland is 8 dagen aan het front geweest. Men schat de verliezen aan krijgsgevangen op 75 000 man, en 1200 kanonnen.

Vandaag om 7 uren vergadering met de oogst commisie  om te overleggen over den aardappeloogst. Er zullllen 3 soorten geschat worden. Geen minimum of middelmatige op hengst meer. De Burgemeester van Meir kreeg vewijtingen, wij maar weinig.

Wij ontvingen dezer dagen een brief van Jozef, geschreven op 26 juni, hij is in een herstellend gasthuis, voor eene maand, hij hadt veel heimwee, verlangde naar vrede.

De Franschen en Engelschen hadden in de laatste gevechten vele Kleine tanks, zeer snelle aanvalswagens, chars d’assaut du modèle lèger; whippets zoo als de Engelsche ze noemen, pansertiere bij de duitschers, die hebben veel dienst bewesen, zij snijden alle draadwerk door, bonken muren omver, en kruipen over grachten, kuilen en steene muren en steen hoopen, ze reeden voorop en alle vijftig meters een andere, en schieten van alle kanten, en men kan hun niet schaden, als met bommen en zwaar geschut. De Engelschen noemen ze ook windhonden. Achter hun komen het voetvolk.

In Rusland in het volop revolutie. De Tsjecho-Slowaken vechten tegen de regeering, de Bolsjeviki, die het bestuur hebben en ondersteund door de Duitschers, en de krijgsgevangen. De Japannezen zijn geland de Wladiwostok in Siberie en helpen met de Engelschen in Siberie de Tsjecho-Slowaken ook Tsjechen genoemd.

Donderdag 15 augustus 1918

Heet droog.

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart, van ouds een beroemde begankenis dag te Meerle.

(kantlijn: Op andere dorpen is er processie en branden 3 keersen in de eerste Misse in geheel de kerk en de Hoogmis en Lof, 5 voor geheel de Kerk.)

Nu waren maar eenige menschen van andere dorpen. Cees Boeren van Meir, was ook weer op post. Er was geene processie als in de Kerk (Pastoor zoekt geen ambras, houd van gemak) maar er was veel volk in de diensten, ook in het Lof, daarna Boetprocessie met L.V. Beeld rond de kerk, verassing zelfs voor de Lieve vrouw meisjes (Beeldemeisjes) op sommige plaatsen, en na het Lof baden wij nog een Weestgegroet, voor de aangenaame uur, die wij bij een gesleten hebben.

Er zijn geene gazetten verschenen.

Men spreekt van ziekte van den soldaat Meeussen, slecht teeken, ik denk dood.

Wij hooren weer schieten.

Woensdag 14 augustus 1918

Zeer heet, droog, droog.

Er is meer tegenstand  van de Duitschers, van alle streke is er volk aangevoerd, en toch zijn er nog kleine winsten te boeken. Er is groote moed onder de Franschen. De Duitschers gaan gedrukt.

De Kroonprins is de meest gehate onder de Oversten, staat te boek, als de oorzaak, en zijn wil van te vechten naar zijne jonge gedachten. Wil zeker een groot Frederik worden. NRC 10 aug. 18

Maandag 12 augustus 1918

Goed heet weder, nog al droog, ’s nachts koud.

Alles schrijft van overwinning, men spreekt van 50 000 gevangen genomen Duitschers, 500 kanonnen. Leelijke lappen voor de Duitschers, over tien dagen waren ze de sterkste, en dierven aanvallen, en nu moeten ze terug, immer terug, en blijven ze geheel het jaar in het defensief. Ze hebben veel munitie en voorraad verloren en nog veel verwoest en verbrand, alles, ook de ingeschuurde oogsten, om maar niet aan de Fransen en Engelschen te laten. Zoo is de oorlog.

Vandaag vergadering om 8 uur op het Pasambt, daar kwam een haverschatter, van de 3 dorpen waren er de oogstcommisie, de schatters, Burgmeester, ook de opkoopers. Na een sermoen ging men ter plaats schatten, maar wij hebben meest in de herberg gebleven, en hij heeft de slechtster gezien.

’s Namiddag ben ik naar Chaam gewest, om er over verkoop Bleeke heide te handelen met Jan Hendrickx. Ik heb nieuw prijs gevraagd.