Dinsdag 27 februari 1917

Dooi, deze nacht weer gevrozen.

Van oorlog geen nieuws.

Heden de groote dag van de paarde monstering te Meir. Wij waren al te Meir om 8 uur per voituur.

Gisteren vele verloven geschreven, voor meries die veulen gingen af geveuld hadden. Die verklaringen waren aangenomen. Voor vele kunnen ten beste spreken.

Meir heeft 34, Meerle 29, Minderhout 6 paarden geleverd. Zijn allen geladen aan wissel Meir Minderhout.

De ruinpaarden waren er bijna allen aan oud af, jongs zelfs van 2 jaar. Dan was apneme of brenne = afnemen of branden. Merries bij het veulen wierden te huis gelaten, prijzen 1200 – 14 – 16 – 1800 fr. 1000 fr. te weinig voor de beste paarden, die van 12 en 1400 fr. waren oude knapen van 15 to 20 jaar, dit was genoeg. Er gaan zoo veel paarden weg, en toch zijn er nog veel, voor mij eene verrassing. In begin van den oorlog waren er 147 en nu gisteren waren er nog 160.

Er zijn nog al eenige van Holland ingesmokkeld, maar daar zijn ze ook duur.

Iederen boer die een paard moet afgeven verliest 500 fr. voor de winst, 1000 fr. voor de herte, als hij weer een goei wil inkoopen.

Zitting gehouden te Meir, over de straffen voor de niet leveraars van koorn en haver, ook over jaarwedde der secretarissen, en over het openen der scholen die gesloten zijn bij gebrek aan kolen, om dan met hout te stoken, ook bezwaarlijk.

Zondag 25 februari 1917

Stille dooi.

Van oorlog geen nieuws.

Men zegt dat de brouwers niet meer mogen brouwen, er zal maar een brouwer blijven, men spreekt van te Westmalle, dan kan men de brouw ketels gerust uitbreken. Men spreekt dat er vijfs steamers met graan van Holland in den grond geboord zijn. Wat zal het goede Holland nu zeggen? Altijd tevreden als er maar guldens gezakt worden. Docter Gommers vertelt mij dat Pillot van Zundert 60 duizend guldens gewonnen heeft aan 100 duizend fleschen wijn die hij per ijzeren naar Hamburg gezonden heeft. Hij kan nog zenden zoo veel mogelijk. Anders is den prijs van den wijn dubbel tegen vroeger. Dit is alleen in wijn en wat met het andere.

Zaterdag 24 februari 1917

Stille dooi.

Van oorlog geen nieuws.

In Holland ook alle gebrek daar ze niet durven uitvaren, en dan moeten ze nog eene reis voor de Engelsche doen. Daar zijn ze kwaad om. De zorg heeft aan onze deur geklopt zeggen ze. De gazetten zijn verkleind. Ieder Hollander krijgt maar 4 once (400 grammen brood). De petroleum is er zoo duur als in Belgie. Wij hebben van Holland nog kaas gehadt aan 2,50 franken de kilog. Regeringskaas van 30 vet.

Ik ben vandaag begonnen met het nazicht der plant aardappelen. Iedereen moet zijn bedrag opgeven. Wij hebben 4 commisien van 4 leden.

Vrijdag 23 februari 1917

Dooi, droog, mistig.

Van oorlog geen nieuws. Wij hooren minder geschut. Het was vandaag veemarkt aan den draad, er was niet veel vee. De prijzen waren groot, maar over den draad zijn de koeien nog 300 fr. duurder zegt men.

Burgemeester van Meir hadt geene melding gemaakt dat het vee maar 4 liter melk gaf en ze moeten hem te Meir gaan halen toen hij er eindelijk was mogt hij niet spreken.

Om 11 uur kwam er een troep schapen van Holland om 80 gesmokkeld, over het Oosteneinde en gingen door de Kerkstraat, verder op lade ze een express ze op voor de Duitschers.

Donderdag 22 februari 1917

Regenachtig, mistachtig, stil en dooi. Bareelen gesloten.

Van oorlog geen nieuws.

Wij plakken aan dat de boeren die niet leveren ook zullen uitgesloten worden in de zaal van meel en bloem. Ook plakken wij de opgave aan der zetaardappelen. Alles moet klaar zijn voor 1 Meert. Een zoon van Van Tongerloo zit in de Parapluie voor smokkelen van leer of voor het te stelen.

Holland is terug. Er komt geen smokkel meer.

Dinsdag 20 februari 1917

Stilaan dooien. Van oorlog weinig nieuws als veel schieten, dat de ruiten rammelen en wij het goed in het bed hooren.

Wij plakken vandaag aan van de monstering der paarden, en allen, zelfs die welke laatst niet in aanmerking kwamen en niet gebrandt waren met een D.

De aardappelen moeten ook voor Meert na gezien worden, en den grond is nog zoo hard. Het is aanbidding, beter dan al het gewoel van de drinkerij van morgen: Vastenavond

 

Maandag 19 februari 1917

Wat meer dooi, mistig.

Van oorlog geen nieuws, men schiet veel, bijzonder ’s nachts. Zware slagen.

Dezen avond komt er een bericht dat alle koopmans huizen en uitstel ramen niet meer mogen verlicht worden. Alle scholen moeten gesloten blijven, dit alles tot uitsparing van brandstof.

De menschen waren al lang bang dat men nog om paarden zoude komen, zoo als  in de andere dorpen boven den draad, maar nu moeten ze allen ter monstering verschijnen op 27 february te Meir, en er zijn er nu al zoo veel te kort en geen verhaal meer om er te koopen. Wie zal onze akkers bewerken.

Wij hebben de canadas bij een gehaald, dat kost veel geld, boomen van meer dan 2 meters. Men geeft de bons af van de noote boomen, die men heeft moeten leveren.