Donderdag 31 augustus 1916

Schoon weder zonnig.

Ik lees Telegraaf N.R.C. De Roumeniers vechten en behalen al over winning. Hebben eene stad Brasso ingenomen. De Duitsche generaal Falkenhayn is afgezet. Hindenburg is opper bevelhebber benoemd aan het Oosterfront geheel. Men voert belgische werklieden naar Duitschland. Overal is de oorlogs verklaring van Roumenie Italie met vreugde vernomen.

Jules Mertens mag malen, anders niemand te Meerle, Meer en Minderhout, in Merxplas is er ook geene, in Loenhout ook niet. In Turnhout een mulder Lokeren.

Maandag 28 augustus 1916

Goed weder, frisch.

Van oorlog geen nieuws.

Vandaag bericht dat de aardappelen moeten worden tegen 15 October.

In Holland krijgt men ook zeer weinig van meel en graan en alles ook zeer duur, slechte koek 22 gulden = 60 f – het vee wil hem niet.

De Keyzer, heeft gepoogd aan den water molen zijn huis af te stoken. De ijzeren bus met kaars vet en petrole is heden naar Procureur gezonden. Het heeft gebrand en den huurder Van Dael heeft het gebluscht.

Zaterdag 26 augustus 1916

Ruw weder, vele buien.

Van oorlog geen nieuws.

Ik lees in de Tilburg Courant

De regelementen afgekondigd de Koning te Havre hebben kracht van wet in zake militie. Dit was ondertekend zeker door 25 advokaten onder andere ook Victor Van Hal van Turnhout.

Onze logé zijn gisteren vertrokken. Hebben ons vriendelijk bedankt.Wij hebben er geene betrekking mede gehad. Ik heb hem maar twee maal gesproken.

Ik ben ziek vandaag.

Donderdag 24 augustus 1916

Goed weder. Versch.

Van oorlog goed nieuws.

Cees Van Gestel was gisteren ter bruiloft naar Tilburg geweest. Verleden jaar was hij in Holland 4 liters petrole ontnomen, hier voor was hij gestraft 5 gulden. De commies Wilt herkende hem en Cees moest de 5 gulden betalen of mede naar de Parapluie Breda en Cees betaalde te Strijbeek.

Jan Van Boxel (de knappe) hadt koëen ontvangen en die waren over den veloweg gereden, daarvoor moest Jan mark betalen bij mij, alles voor den armen.

Nu zijn de kooplieden bij mij geweest en hebben eene toelating gekregen als oude kooplieden voor 1914, om slachtvee te koopen.

Men heeft het mij komen toonen.

Woensdag 23 augustus 1916

Koel stil weder.

Geen nieuws van den oorlog.

Gisteren heeft Ad. Tout zat gespeeld, geschild, gevloekt tegen Ant. Van Gestel, De Roover zoonen en Cie weg, en weer door dorp, ten laatste gaan bellen bij de Pastoor, maar daar deed men niet open, en Ad. geraakt te huis. Zeker delirium.

Gisteren trouwde Jo Van Gestel te Tilburg. Daar is Jan en Cees naar toe geweest.

Van zaak Fierens hoor ik niets meer.

Dinsdag 22 augustus 1916

Koel weder.

Geen nieuws van den oorlog.

Bij de Beukelaer Josef lag vandaag geheel de tafel vol pakken buk.

Er zijn eenige (5) melkkoeien door den draad gegaan, maar Lt Schmiele werkt tegen. Vet vee blijft staan. De verkens gaan op voet tot 4 f en nog meerder. Men bood voor een hesp 9 f de kilog. Het schijnt dat de kleine verkens zeer gedaald zijn, in Tilburg maar 5 – 7 gulden. Er zijn er in Meerle ook veel. Wat verschil in prijs er zijn er veel verkocht van 50.55.60 f voor mannekes van 5 à 6 weken.

Wat zijn de boeren ook stroopers en dan maar steenen, en ze hebben niets over voor de burgers en werklieden. Ijzeren 13 centen S.V.P.