Donderdag 19 juni 1919

Even heet en droog.

Vandaag was het studiekring in de zaal. Ik stelde ten toon onze oude munten, die nogal bekijkers hadden, maar er komt te weinig jong volk. Het was Heilig Bloed en daar is meer voor hun te doen. Ik had de Amerikaansche vlag aan de zaal doen uitsteken en deed eene inleiding Amerika en den President ter eere, wij stonden recht, den president ter eere. Ik deed een voorstel om de afgestaane belgen bij het verdrag van 1839, de vrije keus te geven of ze Hollanders of belgen wilden worden, het zelfbeschikkingsrecht dat men aan andere landen biedt. Algemeen aangenomen.

Dinsdag 17 juni 1919

Even slecht, alles verdroogt.

Gisteren deden wij met mama en 4 dochters eene wandeling Bleekeheide en verder tot Heerlebosch.

De Hollanders eisschen nu twee portretten om eene pas te bekomen. Lastverkoopers. Wij zijn gisteren beginnen te bouwen in de winkel.

Deze week (zaterdag) is het vrede, of oorlog. Onderhandelingen zijn gesloten. 5 dagen beraad. De eerste vlucht over den ocean op een Vickers Vimy bemand door kapitein Alcock en luitenant Brown op 17 ½ uur erover. Aankomst te Galway op zondag om 9.40 smorgens en heeft der prijs der Daily Mail van 250000 frank gewonnen met eene gemiddelde snelheid van 175 à 200 kilometer per uur. Vertrek uit St. John.

Maandag 16 juni 1919

Even heet en schraal.

Er is weinig vordering in de vredeonderhandelingen. Duitschland wil maar tegenstribelen. Oostenrijk is ook niet tevrede. Turkijen’s afgevaardigden zijn ook aangekomen, dan begint men met Bulgarien.

Gisteren was het vergadering der afgevaardigde bij den arrondissementsbond. Er schijnt weinig gedaan te zijn.

Zondag 15 juni 1919

Heet, schraal weder, een deel boekweit bevrozen.

Gisteren kwam R. Van Bergen van Hoogstraeten om vandaag oorlogsbloemen te verkoopen. Livina, Hortence, de 2 dochters Jespers, Dympna […] van den doctor verkochten ze. De verkoop ging goed. Alles was voor den oorlogsweezen. De prijs was 0,10 frank men mocht meerder geven de opbrengst was [ontbreekt].

Vandaag vergadering van den arrondissementsbond van Turnhout. Gazetten zeggen niets.

Vrijdag 13 juni 1919

Stuur, storm, wind, uit Oostnoord draaiwinden, zeer slecht weder, zand vliegen.

De tram rijdt vandaag 3 treinen, ‘s morgens, ’s middags en 1 avonds van Hoogstraeten naar Meersel. Electrieken tram staakt nog immer in Antwerpen en de buurtspoorwegen willen ook allen staken morgen als ze hunne aanvragen niet inwilligen de vooravond van Heilig Bloed.

In Holland is men zeer streng voor vreemden. De minister Hymans heeft gesproken in de Kamer over de zaken met Holland, alles is zonder de minsten bijval aanhoort, men is niet tevreden, alleen heeft hij gezegd dat de onderhandelingen zeer lang zullen duren. Men is niet tevreden over de raad van Parijs; het laatste antwoord van de Duitschen wordt heden verzonden, dan blijft er nog een week of tien dagen om te teekenen, zoo niet rukt Foch op Berlijn aan. Oostenrijk reclameert ook. De Turken komen af om vrede te maken. Uit eene interpellatie in de Kamer Lagerhuis is gebleven dat de Duitschers klak en hoed moeten afzetten als ze aan engelsche officieren spreken, dat is zeer goed voor de Boches, Moffen, die zelfs ook zoo strenge heeren wilde zijn, al waren ze maar straatloopers in Berlin.

Donderdag 12 juni 1919

Heet, droog namiddag win storm zandlviegen koud.

Er komt een sergant wel spectakel maken over een bewijs dat secretaris gegeven hadt om te Minderhout te passeeren. Wilm Biermans uit Breda. Men moest hem straffen zegt hij, valschheid in geschrift.

Vergadering der afgeveerdigde kiesbond Kanton Hoogstraeten. Vermeulen bedankt na herkiezing, Desmedt noemt men, Sterkens, Mercelis en Jozef Jespers als afgeveerdigden bij den arrondissementsbond. Het is zoo maar eene keutelwacht denk ik.  Ik was niet wel, bleef thuis.

Woensdag 11 juni 1919

Goed warm weder.

Deze morgen kwam een officier de gendarmerie visiteeren, komt om inlichtingen over gedrag enzovoort. Alles is goed. Militairen helpen hier de gendarmerie. Er liggen ook soldaten te Klein Eissel. Gisteren kwam controleur mijne hulp vragen voor de belasting op de oorlogswinst. Ik moest aannemen.

Wij halen (Julia) ons laatste gevlucht goed uit Grazen, schoon servies, fijn koper en papieren.

Dinsdag 10 juni 1919

Goed weder.

In Oostenrijk wil men ook niet tekenen de opgelegde voorwaarden, maar moeten is ook iet. In Rusland vecht men aanhoudend. Petrograd is ingesloten. Overal is het bijna staking. De trammen in Antwerpen rijden nog niet. In Namen is ook staking geweest en overal geeft men toe. Nu zijn het de mineurs in Frankrijk weer. In Holland is men uit de pijn en verheugd. Afstand van grondgebied mag België niet eisschen zegt den raad van vier of van tien. De minister Hijmans vroeg: Met betrekking tot Baarle Hertog: Eene regeling, welke een einde maakt aan de bezwaren voortvloeiende uit de tegenwoordige door een menging van Belgisch en Nederlandsch grondgebied. Er komt eene commissie der groote mogendheden, België en Holland erbij genomen. Die zullen de ons en Holland uitnoodigen de formules communes in te dienen. De veiligheid van België verlangt middelen ook voor de Schelde en Antwerpen. De annexionisten in Brussel blijven even moedig strijden, en zenden dag in en uit bijtreding. Nu vandaag vragen ze eene volkstemming door de Hollanders (vroeger Belgen) in Limburg. Dit is gegrond dit treed ik bij en zend vandaag mijn handteeken in naar Brussel.