Zaterdag 18 augustus 1917

Het zelfde weder, buiachtig. Men klaagt veel over de patatten. Men kan geen haver binnen krijgen.

Geen nieuws van den oorlog.

Deze middag kwamen er tien mannen half burgers en half militairen, in ons dorp, vroegen 5 mannen om met hun rond te gaan, om huiszoekingen te doen na koper, er trokken vijf ploegen af die het heel dorp afzochten, en eenige koe ketels en waschketels vonden, die ze binnen drij weken moesten inleveren. Bij C. Swagers, Cees Hendrickx, bij De Kort, H Van Haperen, C Tax vonden ze het een en ander, en dan bij de boeren nog al ketels. Ze bleven twee nachten in Meerle, bij ons in logist, ze waren niet moeilijk. Bij de Pastoor vond men een koperen ketel in het fornuis, aangeslagen. Veel was er nog geborgen, bij ons was het ook gaan vliegen.

Vrijdag 17 augustus 1917

Schijnt beter te zijn. Vandaag moest van 7 uren tot 9 uren het koper ingebracht worden in de zaal. Er kwamen 84 inbrengers, vele oude koperen ketels, marmitten, koffiepotten, weinig tin. Met tram van 12 uren moest alles naar Minderhout waar de ontvangers zetelden, wogen en betaalden.

De prijs was per kilg. rood koper = 4 fr.

mesting geel koper = 3

oud koper = 2.10

tin = 6.00

nieuw tin = 7.50

Er is betaald 1300 franken, wij ontvingen 57 franken. In Minderhout leverde er maar zes man, in Meerle 84.

De Paus heeft op 15 augustus aan de oorlog voerende en onzijdige landen een voorstel van vrede gedaan. Geene veroveringen, geene oorlogsvergoedingen, herstel van België en Servië en Roumanië, ontruiming der bezette plaatsen. Vrije zeëen, volksreferendum voor Elsas en Lotharingen, vredelievende oplossing der Balkan volken. Herstel van het Koningrijk Polen, enz.

Het heeft in Engeland geene goede peis, zoo ook in Amerika. De Ententes zullen het niet aannemen, en aanzien het als een Duitsch Oostenrijksche voorstel (Engeland hadt dan voor niets gevochten), want de teruggave der Duitsche Colonien was ook gevraagd.

Woensdag 15 augustus 1917

Eerste Lieve vrouwdag

Het blijft regenen, alle drij uren eene donder bui, haver en aardappelen zullen bederven.

Meerle heeft veel te biechten geweest, een oude gebruik, maar er was een smeekgebed gevraagd, voor de veldmachten en voor het Vaderland en ook voor die afwezig waren en het Vaderland verdedigen, verre van huis. Dien oproep was gehoord.

Er waren bijna geen pelgrims. Een vaste is Corneel Boeren die nu voor de 48ste maal naar Meerle kwam. Ik had al de diensten bij gewoond, maar onder het Lof was het maar plassende regen en zwaren donder, aardige oogen blikken, men hoorde zangen en orgel en daar onder de zwaare donderslagen, de kerk was vol maar ieder denkt op zijn huis.

Dat is nu de vierde maal dat er geen groote procesiën kan plaats hebben, alles er wille oorlog. Wij hebben te samen gebeden voor den vrede.

Men ziet geen volk, geen herberg bezoek, maar toch hadden alle de beste kleederen aan. Ieder ouder bad voor zijne kinderen, wij allen voor Josef.

Dinsdag 14 augustus 1917

Redelijk weder, blijft droog. Wij hooren weer veel schieten, men vecht kloek in Vlaanderen aan Yperen en rond Bixchotte. Duitschers moeten wijken. Er komen weer vluchtelingen uit de Vlaanderen, die hunne stede en goederen moeten verlaten. Droevig. Droevig.

Men confereert veel om vrede, maar er is geen kans. Te Stockholm zal men bijeen komen. Engeland en Vrankrijk doen het om Rusland te beleeren, maar de conferentie is maar een gedachtwisseling en de democratie wil en is dat zeer genegen.

Vandaag ben ik geroepen op het Pasambt ter zake. Sus van Tiste Lauweryssen, hij was betrapt van brieven over te zenden Zundert Antwerpen na de familie Weyns. Hij ontkende, maar de afzendster en bestemmelingen bekenden, maar hij wilde niet. Ik moest komen om hem aan te zetten tot bekenne, hij zat al eenige uren in het Pasambt. Zijn wijfs kwam ook, maar hij en zij bleven ontkennen tegen de bekende waarheid in. Men dreeg hem om hem over den draad te zetten naar Duitschland,waar geen lieveke mede gemoeid. Sus bleef daar. Dwaas. Hij was zeker den dader, maar hij hadt gelogen en dat moest zoo blijven. Er waren te veel bewijzen. Men oordeelde hem ‘s avonds niet wijs en lieten hem loopen.

Maandag 13 augustus 1917

Redelijk weder, nattig, men pikt haver die ligt tegen den grond. Boekweit staat schoon, aardappelen rotten zeer veel. Het is overal zeer nat. Tilburg, Eindhoven, Zeeland, overal zijn de weiden en beemden onder geloopen. In Meerle over al, de Mark en de beeken. De toemaat is geheel zwart en onbruikbaar. Elders ook.

Van af gisteren zijn wij zonder gist. Holland laat niets meer uit, alle twee dagen kwam er te Strijbeek eene kar gist in Breda voor Lier, Brussel, Herenthals, die wierd dan in den tram geladen maar nu is alles stop.

Zondag 12 augustus 1917

Schoon weder, maar te weinig zon, nat overal.

Men leest in de kerk een brief af van den Kardinaal waar in hij de boeren aanbeveeld alles te leveren aan de commiteiten en geen woeker handel te drijven om alles drij of vier dubbel der waard te verkoopen, in het algemeen zegt hij zijn de boeren goed geweest, maar toch eenige misbruiken, men luistert goed, maar ze verdienen het wel.

Ben naar Chaam geweest om over hout te spreken.

Zaterdag 11 augustus 1917

Goed weder, weinig nieuws van den oorlog.

Deze week is er groot gerucht geweest in de pers. In den Rijksdag is er gezegd door Haese dat op 5 July 1914 drij weken voor den oorlog er te Potsdam eene keizerlijke vergadering is gehouden, met de militaire overheden, ministers zoo van Duitschland en Oostenrijk, waar in gewerkt is om Servië te dwingen het ultimatum dat Oostenrijk hem moest zenden, zoo te maken dat Servië het niet aannemen kon, den oogenblik was gunstig voor Duitschland.  De Franschen hadden kanonnen, die 1800 m minder schoten dan de Duitschers, en volgende jaren zoude het automatiek geweer daar ingevoerd worden. Rusland hadt geene zware kanonnen, en Engeland die bleef zeker te huis. Dus het was den oogenblik om er op te slaan, zoo is dat de wereldrond.

De Duitschers beschuldigen de Franschen dat ze bekomen hebben van den Chaar van Rusland nog in het begin van 1917 Elsas Lotharingen in terug gave, en den linker Rijnoever in eene vrijstaat bufferstaat, als België vroeger. Ribot de Fransche minister logenstraft zulks maar toch moeten er wel stukken hier over handelende in Rusland gestolen zijn, die in bezit zijn van Michaelis den Duitschen kanselier. Hier over harre pluk en liegen pour le besoin de la cause.

Na deze   Duitsche vergadering te Potsdam, om Frankrijk en Rusland zand in de oogen te strooien, ging de keizer spelevaren in Noordwegen. Enfin.

Men is in Meerle bezig de koperen leidingen van telefoon en telegraaf af te doen en ze te vervangen met ijzeren, dus er moet wel gebrek aan koper zijn. De lange telegraaf palen vroeger van den staat zijn in de Kerkstraat ook uitgedaan en mede genomen. Wij hebben er geen last van, ze komen per automobiel en gaan zoo voort.

Vrijdag 10 augustus 1917

Donker weder, regen, slecht voor de aardappelen.

Van oorlog weinig nieuws.

Vandaag was het veemarkt te Minderhout voor de drij dorpen. Er waren nog al veel vee en de prijzen hoog, 1000 fr. tot 1300 fr. voor goede koeien die al 4 maanden gekalfd hadden. Er waren er die 2500 fr. vroegen per stuk, zware beesten in het vleesch.

In Holland zijn ze niet te verkoopen , de jonge verkens hebben er geen waarde en in België zijn ze zoo duur.