Vrijdag 13 november 1914

Ruw weder, regen en in den dag storm.

Van de morgen om 8 uren waren wij bezig de voorraad gereed te maken voor de wachten van het voetvolk, toen de overste van de Ulhanen mij kwam spreken over wat er moest geschieden. Hij was met drij Ulhanen en trokken de kamer in. Het eerste was klagen over de logis van drij huizen. Cees Adriaensen, Jan Martens en Sus Hendrickx en hij bevool mij daar te gaan zeggen dat het essen beter moest zijn. Sie habben drie malen spek geessen en alter speck. Das verdragen wir nicht. Er muss fleisch sijn. Bij vrustukken, brot, buter en kaase, koffie, mittagesse soupe, kartufels, ½ pond fleisch, eine flasche bier of wein, gemuse. Nich quarteulens, allein koffie mit brot und buter en iets darbij. Avondessen quarteufels mit fleisch, brot, butter en iets een flesch bier. Wir Duitschers essen gut. Ik bracht dat de menschen maar gering waren. Nein, nein, sie haben veel vee, sie haben van alles eieren, fleisch of een hunder. Das is gut, milk nicht. Er was noch een bij die wat fransch sprak. On ne nous tonne rien à Hoogstraeten pas avoine [hai?] aussi à Meerle. Ik antwoorde de menschen zijn goed maar niet veel moderne. Jaja, nich moderne. Toen begonnen wij dat de affiches moesten geplakt worden te Meerle, Meersel en Meer en ook naleven. Opgave toen dat er nog is, graan en malen. Ik vroeg of zegde dat malen bijna onmoglijk was. Ja ja malen seker, es steet daar op de affiche. Ik mus twee velo habben van mij om nach Meer te rijden. Sie mussen daar fur zorgen. Ik moest weeral toegeven. Toen smoorde ze goed sigaren, dronken eenige borrels elixir en het was middag. Ik liep om velo bij Havermans en Jan Van Dun. De secretaris hadt eenen beloofd maar hij was seffens plat. Ze kwamen niet af. Het weder was slecht. Wij konden de affichen niet in het kasken houden en bang dat ze zouden geheel verscheuren. Toen trok ik naar den Elsakker om die boeren wat te onderrichten en trof hun juist aan bij den mulder van Dun. Daar kwam er al eenen uit het akker, die hadt een haas geschoten. Nu trokken wij naar de boeren. Ik gaf ze wat raad en zegde hun wat er te doen was. De menschen waren bang. Ik zoude hun zoo veel helpen als ik kon. Alles op zijn best gesteld, maar er zijn Duitschers bij, hard, wreed en gezichten om U schrik aan te jagen. Het zijn onaangename menschen. Sie mussen besser pensioen habben, zegde ze meermaals tegen mij. J’etais aussi aimable possible, maar van hunnen kans pas la moindre amitie. Nu ken ik Ulanen, reken niet op toegeven en bescherming. Ze zijn zeker van moeijelijker omgang. Het zijn Saxerscher. De overste zag niets zo goed als Duitschland. Toonde mij schoenen, broek getten en nog eenen grooten mantel. Alles eerste klas, eene kloeken grosse mannen. Zij gelooven niet dat die Belgen zoo klein en fijn, niet goede soldaten. Duitschers kennen alles besser. Die Engelen (Engelschen) hebben drij dagen gewerkt aan die brug te Grobbendonck en niet gemaakt. De Duitschers drie stunden (uren) en alles was fertig (Duitsch stoeffen). Er zijn geen Engelsche te Grobbendonck geweest, maar ik luisterde maar. (Engelen is Engelsmannen). Wij spraken ook over de brug van Boom (die sullen wel maken). Over koolen vroeg ik of er geen koolen in Duitschland waren. Hoe hie, soo weel koolen. Er was van alles genoeg. Zelfs petroleum en salz. Ik luisterde, maar geloofde hem niet. ik nam toch veel attentie om stand wille. Nu heb ik mijnen buik vol en ben maar onrustig voor morgen. De burgemeester van Wuustwezel is nu gevlucht. Eene kas wapens die in de grond gestopt was, is gestolen en daar om is hij gevlucht naar Holland.

Vermeeren komt aan met 5 zakken bloem. Men krijgt niets meer. Die hadt hij onder de zemelen geladen en meer dan 6 keeren tegengehouden. Dus geen bloem meer. Alle dagen dichter bij den hongersnood. Wie kan zoo iets denken over 4 maanden.

Niets gehoord van het leger. Voormiddag geschut gehoord, maar het stormde en regende veel. Deze dag telt weeral voor eenen. Nu trachten wij te rusten als Gode belieft en wachten den dag van morgen af.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *