Zondag 30 september 1917

Zeer schoon weder, zonnig, ’s nachts al koud. Van oorlog niets nieuws.

De appelen zijn overvloedig en gelden maar 18 à 20 fr. Men voerdet ze aan de verkens. Ik kocht nooten aan 1 centiem per stuk, duur bij Grinte Jos, was een aalmoes.

Deze morgen kwamen er weer al vijf koeien over de grenzen. Zij ze er door, dan wordt er geschoten en alle de helpers boeren van de streek helpers zijn gerust, het smeergeld is verdiend. En alles voor de D. De zwaluwen gaan weg.

Zaterdag 29 september 1917

Schoon weder, uitstekend schoon, er is een goede bamis speurie en rapen in overvloed.

Wij hooren veel schieten aan het front.

Het brieven verkeer ligt wederom geheel stil. Er komen geen gazetten (Vlaamsch Nieuws) anders zijn er geen dus wij zijn weer afgescheiden van de wereld. De Gazet van Hoogstraeten die niets geeft, als Duitsch nieuws, dat eerst te Meerle, op het Pasambt goed gekeurd is, verschijnt. Turnhoutsche bladen geene.

Vrijdag 28 september 1917

Schoon weder, geen nieuws van den oorlog.

De antwoorden aan den Paus worden in de Fransche, Engelsche en Amerikaansche niet gunstig ontvangen.  Men lacht met de vrede aanbiedingen der Duitsche Keizer en minsiters, huichelachtig, en altijd een tegenstander in de vrede vergaderingen van den Haag van wapenvermindering ,en nu zoude hij er naar verlangen. Geen vrede is mogelijk met de Hohenzolern noch Habsburgers, wel met het Duitsche volken.

Eene persstem deeld een interview mede van een diplomaat die zegt: Oostenrijk moet verdwijnen en in verschillende volkstaten herschapen worden. De blok van midden Europa, Duitschland – Oostenrijk – Bulgarie en Turkije, moet gescheiden worden. Anders is er eene gedurig gevaar van oorlog, en is Egypte in gevaar, ook Indien voor de Engelsche geen vrede voor dat zulks bekomen is. NRC einde september.

Donderdag 27 september 1917

‘s Morgens mist, regenachtig, maar werd zonnig.

Wij hooren schieten, en de Engelschen hebben Zonnebeke ingenomen, Roeselaare en Meenen worden beschoten. De Duitschers hebben met drij smoldeelen, maandag om 8 uren ’s avonds Engeland Londen gebombardeerd. Vele schade en branden. Bij den terugkeer zijn er drij vliegmachienen neer geschoten door de Hollanders.

Vandaag naar Chaam geweest, rendez-vous met Reischardt  Wooningenbureau, Breda over verkoop Bleeke Heide, 45 hectaren, vraag 22500 gulden (wissel is 3.75). Optie eene maand.

Jan Aerts vraagt voor 12 hectaren 9000 guldens. Dirk Michielsen voor zijne boerderij, 10 hectaren, 12000 gul. Alleen te doen, daar de guldens zoo duur zijn. Hij vraagt voor loon 1 % van kooper, idem van verkooper.

Zondag 23 september 1917

Schoon goed, niet zonnig. De Engelsche vallen weer aan in Vlaanderen, hebben weer eenige dorpen ingenomen en 2000 gevangen gemaakt. Ik hoor het maar zeggen. In Holland manifesteeren vandaag werklieden en socialisten tegen den honger en barre winter. Eerst de boeren en nu de socialen en dan gevecht.

De koningin dierf de Kamers niet openen, was ziek pour cause de Minister hetzelfde, was kwijt. Opruien van boeren en werklieden is gemakkelijk.