Donderdag 31 oktober 1918

Schoon weder koud.
Van oorlog overal nog kleine gevechten. De Italianen hebben veel terrein gewonnen. Sedert acht dagen komen er geen brieven meer van het arrondissement Antwerpen, het is daar etappen gebied. Met Hoogstraeten en Turnhout en omstreken kunnen wij nog corresponderen. In Vlaanderen heeft men den gewoonen administratie dienst, ook postdienst. Telegraafdienst bestaad tusschen Havre en Brugge. Van Thourout loopen er treinen naar Brugge en omsteken. De volkvertgewoordigers die in Frankrijk en in Holland waren komen bijeen in West Vlaanderen. Het Belgisch bestuur neemt afscheid van Frankrijk. Er loopt ook een trein van Parijs naar Rijssel. Men spreekt van het sneuvelen of sterven van Pere Aerts, men wist dat hij gekwetst was. Het is niet zeker. Het was over twee maanden zoo ook met A. Meeuwissen, die is ziek geweest, is nu voor een maand in het zuiden.
Er zijn vandaag 270 vluchtelingen doorgetrokken. Ze krijgen nog een kom melk, ze mogen niet meer uit de wagens aan de versperring. Oostenrijk ontruimd de bezette streken en trekt zijne troepen terug, het werk van de nieuwe minister Andrassy zonder voorkennis van Duitschland. Een deel van Oostrenrijk verklaard zich geheel onafhankelijk en zelfstandig morgen komen er weer andere, Oostenrijk is op. Turkije heeft ook directe besprekingen met de Entente, over vrede zoodat Duitschland alleen staat en ook zal moeten opgeven, alhoewel hij aan zijne troepen dagorders zend dat ze Antwerpen daar nu Brussel en Luik hardnekkig zullen verdedigen. Niet aangenaam voor ons, maar hij zal ook wel toegeven, anders is hij zeker zijn kroon kwijt, aan de Maas zouden ze het nog wel een jaar kunnen houden.

Woensdag 30 oktober 1918

Zeer schoon weder, zon.
De Duitsche regeering neemt de nota Wilson aan en ziet de voorstellen tegemoet voor wapenstilstand. get. Solfs Berlin 27 october. Weenen doet hetzelfde en verzoekden President de noodige stappen te doen voor eenen onmiddelijken wapenstilstand op alle de fronten. Graaf Andrassy. Roemenie is den Dobroedzjn binne (deze provintie moest zijn bij den vrede 1918 afgegeven) dus daar weer oorlog. De Italianen doen aanvallen tegen de Oostenrijkers. Ze hebben goede uitslag, nemen 9000 gevangen en 50 kannonen en zijn de rivier overgetrokken. De Engelschen nemen in Mesopotamien de stad Allepo. Het moet een ruiters inneming zijn en sterk stuk van durf en overleg.
Vandaag kwamen er twee trams met vluchtelingen en morgen komen er veel meer. Wat gelooven van al die vieze orders en berichten. Langs Limburg, Thorn en Mervoort Maastricht zijn vele vluchtelingen binnen gekomen. Middelburg (België de Duitschers zijn er weg) is een verdwaalde Duitsche soldaat door een paardenkoopman doodgeschoten. De Duitschers zijn met vliegmachienen gekomen, beschoten Middelburg door het op den Hoorn gehucht gebeurt was de 8000 inwooners moesten alle vluchten en toen begon de artellerie over Eede de huizen te vernielen. Voorbeeld van straf. Pas op. In Holland muiten de soldaten, stoken het harskamp af, er zijn ook muiting te Zwolle, te Vlissingen, geene verloven meer en te weinig voeding. Slechte voorbeelden voor een leger. Het dorp Ingoyghem is vernield. De inwooners waren in de kelders gevlucht zijn meest omgekomen, daar is pastoor Ivo Verriest en er woont Stijn Streuvels in den buiten “De Lijster”.

Dinsdag 29 oktober 1918

Schoon weder extra.
Geen gazetten in twee dagen dus geen oorlogsnieuws, als dat wij veel hooren schieten. Er is maar een trein geweest met vluchtelingen van Valencienes en omstreken. Gisteren waren er ook Vlaanderaars bij van Iseghem. In de namiddag kwam men mij melden dat er maar 60 vluchtelingen meer komen , dus niets meer moeten opzenden. In de zaal was er veel gebracht boonen, erwten, groentens en aardappelen veel. Het schijnt dat de inwooners de vluchtelingen ruim veel sympathie betuigen en dat is zoo. Er komen overal nieuwsgierige staan en dan wordt er gesalueerd. De vluchtelingen waren in de meening dat ze naar Duitschland moesten, maar als ze hoorden dat ze binnen eenige minuten in Holland zouden zijn, dan was het vreugde. Ze zongen ook Marseilaise en Vive la France. Aan de Dreef stonden de menschen langs neven den tram geschaard om hen te zien. De trammen mochten niet meer fluiten en in de dorpen snel rijden en nergens stoppen. Kleingeestige maatregelen van de overste alhier. De vluchtelingen hadden geen eerbied voor de Boches anders noemen men ze niet. Ze hadden veel geld bij hun. Nu moesten allen te voet over Merxplas naar Poppel zoo zegt men. In Strijbeek waren 40 officieren en manschappen de koffie en chocolade was er al gekookt mandag en er is geen enkele doorgekomen. De organisatie (international) is betreurlijk. Men vertelt dat Turkije en Oostenrijk, hun onvoorwaardelijk hebben overgegeven (Doctor uit Breda).

Maandag 28 oktober 1918

Schoon weder.
Van oorlog weinig nieuws. Men schrijft dat Antwerpen zal verdedigd worden door een millioen man, dat was voor ons kwaad nieuws. In den Duitschen Rijksdag hebben socialen nogal gepraat en plat gezegd. De Hohenzollerns moeten weg en de Keizer (hoe eerder hoe beter onderbreken de andere leden), hij is de schuld van den wereldoorlog. Hoeveel eeuwen gevangenis strafs heeft hij ons en onze mannen niet opgelegd. Het volk beslist over vrede en oorlog en nooit komt die macht uit onze handen. Wij zullen onze voorzorgen wel nemen, de poorten zijn geheel verhangen. De veldheeren komen hier hunnen orders ontvangen. Leidendorf, famlie van Hindenburg is al gepensioeneerd of bedankt. Het leger wankelt ook, zeker valt het die autocraten wel tegen, ieder Duitscher weet dat ze u overwonnen zijn. Vandaag in de voormiddag kwam er een trein met ruim honderd vluchtelingen en tegen avond ook gewoon fabriekvolk, zien er nog al tevreden uit. Leutnant Schmiele zag een zonderling met een kleine canarde van Frankrijk en vroeg hem, ben u gedecoreerd. De man trok zijn overjas open en daar hingen een geheel rij dekoraten. Hij antwoorde voilà Monsieur en stond daar fier te zien. Leutnant Schmiele droop af. Er kwamen mannen door in vrouw gekleed. Men heeft hier nogal aardappelen groentens bijeen gebracht voor de vluchtelingen. Wij hebben op den steenweg aangeplakt: Route vers la Hollande. Ik kocht gisteren 50 eiken boomen op Mariefelt.

Zondag 27 oktober 1918

Schoon weder, stil, warm.
Geen nieuws over den oorlog.
Na de hoogmis heb ik de menschen onder den lindenboom aangesproken, en ze verzocht ieder na zijn vermogen wat aardappelen, peeën groetens in de zaal te brengen, ook dat ieder boer dagelijks een liter melk behoorde af te staan voor zuigelingen en zieken en oude menschen, dat ieder paardeboer een reis behoorde te doen van Minderhout naar Strijbeek, daar staan de wagens van het Roode Kruis gereed om ze door te voeren. Ik verhaalde dat er op eene tocht van 1600 menschen er onderweg 120 gestorven waren. Een man met vier kinderen verloor onderweg zijne vrouw en twee kinderen. Eene moeder droeg haar dood kind vier dagen mede om het in Holland te kunnen begraven enzovoort. In de voormiddag reed een trein uit Rijsbergen met alle beschikbare wagen (15) en rond de middag waren of reden ze al door Meerle en allen saluerden. Leutnant Schmiele hadt of nam de leiding. Toen ze door den draad waren, waren ze zeer tevrede en meende zich al buiten bereik van de Duitschers. Er waren er 180, die van 17 jaar tot 35 mochten niet passeeren en zoo bleven er eenige families in Hoogstraeten, maar er waren er toch 17 door geslipperd, ook een geestelijke. In Minderhout hadden ze warme soep. Bonne potage, bonnen soupe, delicieux waren hunne woorden. Er waren nog vele ziekelijke bij bijzonder kinderen en jonge meisjes tot 20 jaar en van die waren er nog al gestorven. Wij brachten er vandaag onze groote ketel, nu te toe van de schoolsoep en verder gerief. Toen den trein op de Dreef kwam riepen ze al Vive la France. Het schenen allen arme menschen te zijn. Ze hadden alles bij, stootkarren, kruiwagen, gereedschappen, beddengoed, maar alles zonder waarde. Ze waren afkomstig van St. Amand en hadden gerezen vanaf 1 september iederen dag eenige uren, men zag maar geen weder en waren altijd geleid door Duitsche soldaten. Droevige stoeten, arme stumpers.

Zaterdag 26 oktober 1918

Schoon weder. Wat koud.
De toestand voor vrede wordt niet beter. De Belgen zijn niet zeer welwillend voor de persoonen die in Vlaanderen wat goede vrienden waren van de Duitschers. Meisjes zijn de haren afgesneden met vuiligheid begoten en zoo in Holland gesukkeld en ze waren blijde. Ik krijg bericht dat er morgen al (doorstreept: land) vluchtelingen zullen aankomen. Er is besloten hun te helpen en wat propagande te maken in de kerken laten aflezen enzovoort.

Vrijdag 25 oktober 1918

Goed weder.
De rede van Max van baden Rijkskanselier heeft geen goede pers, men lacht er mede, met zijn rechtsvrede nu ze onderliggen toen ze met Rusland vrede maakte is er geen spraak geweest van rechtsvrede, toen waren het hunne belangen die men in het oog hadt. ik zie geen vrede of Dutischland moet zich op genade overgeven. Men spreekt nog van een levée en masse, maar allen zijn al in dienst en Oostenrijk is om zoo te zeggen in revolutie, de statenbond zal niet lukken. De volken willen vrij zijn en hun eigen pot koken. In deze gewichtige dagen hoort men in Duitschland geen woord meer. Keizer of Hindenburg allen ondergegaan gelijk de zon. Wel hard voor die gasten.

Donderdag 24 oktober 1918

Goed weder.
Het Hollandsche rood kruis ligt al dagen te Strijbeek de vluchtelingen afwachtende. Op de grenzen liggen overal veel paardevolk, honderde te Strijbeek.
De nota van Amerika’s president verscheen op 23 october, is nietig, hij zal de vraag om wapenstilstand bij de Entente indienen, op de lange baan. Het Engelsche en Schotsche legers 3 en 4 randen tusschen het Sambre kanaal en de Schelde den vijand aan Pommereuil Forest Romeries genomen ook later Grinsprement drongen 5 kilometers diep in de linies trokken over de Harpies, namen Vendregies, Neuville, Escarmain en bestormden Beaurein, Verlain, Bousies enzovoort en namen gevangen kannonen en machiengeweren en namen 200 gevangen. De Engelschen beschieten Doornik en Valenciennes.

Woensdag 23 oktober 1918

Schoon weder.
De nota van Duitschland is verschenen, zegt niets bijzonders. Wat zit er op. Er is maar een weg, onvoorwaardelijk aannemen of oorlog, dat is verre van vrede, zoo is nu de meining van mij.
Vandaag kwamen de burgemeesters weer bijeen om te regelen den vervoer van Fransche vluchtelingen uit Kamerijk, Rijssel en Roubaix, die waren nu in Aerschot en komen maandag af, zullen ten deele te voet moeten komen en zullen eerst woensdag aan den draad zijn. Daar hadden wij te zorgen om ze verder naar Holland te voeren. Ten deele met tram te Breda en de andere kloeke te voet. Er moet dan eten en slapen zijn en geleiders voor die stumpers. Hij sprak ook dat er eene genade verleend is door den gouverneur generaal van België, aan alle politieke veroordeelden die minder dan 10 jaren straf moeten ondergaan. Hier vallen onder te Meerle Vrouw Vlaminckx. Jo de Kort te Meerle, maar ongelukkig is ze 10 jaar veroordeeld en valt er niet onder, maar hij zal zijn best doen. Zij is altijd zoo goed voor ons geweest, dus verstaan zal hij ze helpen. Hij noemde de veroordeelden van Meir en Minderhout ook op, die zullen aankomen. Tegen de gewoone misdadigers is deze wet niet in te roepen, spionnen, brievensmokkelaars genieten er van. Het is bejammeren dat er eenige soldaten en burgers voor dood geschoten zijn, maar die kan men niet begenadigen, eerst veel te streng, dan veel te toegevend, dat is vertreffend, maar deze genade is een pootjes geven of warme broodjes bakken voor een gunstig besluit der Entente. Wij versaan ze wel die lieden.

Dinsdag 22 oktober 1918

Schoon weder.
De verbonden legers doen immer vooruitgang. Over al in de bevrijde steden is er vreugde, en groote blijdschap. De president Poincaré is in Rijssel geweest. De Belgische koning en koningin en prins Albert zijn in Brugge geweest.
De Belgen hebbe het groot kanon van 28 c dat 40 kilometer verre schiet, en Dunkerque en La Panne beschoot bij Roesselare gevonden en in beslag genomen. Men hadt het diep ingemetselt en er neven een houten gesteld om de vliegers te misleiden. Slimme Duitschers.
Mariafelt verkoopt veel boomen, ze zijn weer bang, er is veel geloop.