Dinsdag 31 december 1918

Redelijk weder.

Vandaag komt er een inspecteur (Vloebergs) de uitwisseling naar zien. Hij is niet goed gezind op de secretarisch omdat hij zijne bevelen niet volbrengt over de uitbetaling der werkloozen. Jos Willems boschwachter bij G. Voortman bekomt maar 70 per maand, die moet 15 fr bij hebben per quinzaine, hij doet het in geld betalen. Secretaris was naar Antwerpen met zijne kasbons.

Deze avond hertellen wij nog eens de marken, er is nog eene kleingheid bij gekomen, wij zijn nu aan die in vier kassen bij ons aan ons bed staan. Ik verlang hun vertrek.

Zondag 29 december 1918

Minder regen, warmer.

Het is altijd maar ontvanst van Wilson. In Engeland is hij zeer prachtig onthaald.

Er is weinig nieuws, de gazetten komen onregmatig, den tram rijdt nu al eenige dagen niet meer door naar Rijsbergen (oorzaak marken smokkel). Bij Frans Michielsen Schrickx te Hoogstraeten is een onderzoek geweest en heeft men de zegels gelegd. Er waren weinig of geene papieren, hij hadt de gewoonte alles te verbranden. hij looide voor de Duitschers, mocht dan een derde verkoopen, dus aanzien als hulp verleender aan de vijand.

Zaterdag 28 december 1918

Nat weder.

Men komt papieren halen in naam van het parket, bij eenige aangehoudene smokkelaars, als bij Henri de Meester Broekmans P. en Ad. Van Den Heyning. Op Maxburg zijn ook weer twee opgeleidt, door de gendarmen van Meerle.

Dezen avond hadden wij juiste gedaan met het tellen en inpakken der marken, het inbrengen hadt zes dagen geduurd en was 21 December begonnen. Vele dagen hebben wij geteld om in pakken van 100 stuk met banden gedaan tot 12 uur ’s avonds, en zelfs vandaag zeker geheel den nacht. Zijn mede helper Aug. De Kort, F. Campers, C. Vlaminckx en dan mijn persoon, want morgen moet alles af zijn. Er is heden 350 duizend franken gekomen, allen nieuwe eenige Banque Nationale maar vele Societé Generale die men 3 maanden na den vrede mag uitwisselen tegen Banque Nationale.

Er is juist ingewisseld 812271,87 maarken of eene waarde van 1015339,83 franken. Bij de secretaris is er ingebracht buiten dit voor 800000 mark ook een millioen, en dan zeker nog bij andere agenten die geld aannemen. Snijders Meir, burgemeester Minderhout, Burgemeester te Hoogstraten, Michielsen Frans en meer andere. Ruim 2 millioen of omtrent 2 ½ millioen is er met marken uit Meerle gegaan. Wat hebben de boeren geld gewonnen en nog altijd zoo. Nu is de boter gezet op 10 fr, vroeger 19 à 20 fr, nu de eyeren weer 1 fr, verleden week 0.60 fr. Woekers. Woekers. of afzetters, voor onze mede burgers.

Vrijdag 27 december 1918

Regen mistachtig, donker.

Weinig nieuws. Wilson is ook in Londen verwacht, men schrijf zoo: Londen en Engeland zullen trotsch zijn op het bezoek van den grooten man, die het hoofd is van eene uitgeheid volk en die zelfs de eerste burger der wereld is. Zij erkennen in dit bezoek een voorteeken voor eene wonderbare toekomst en een bewijs voor de bezegeling van het goorte verbond der Angelikaansche volken aan beide zijden den Atlantischen Oceaan, welk verbond van eene groote betekenis zal wezen voor het geluk en de rust der menschheid. Londen en Engeland weten van hoeveel waarde zijn voorlichting zal wezen want hij zal in de debatten dat heldere doorzicht en die frischheid van visie brengen die van zoo veel nut zijn bij plostelingen moeilijkheden als die waarvoor wij gesteld zijn. Hij zal aan die tafel wel niet verschijnen, hij is Staatshoofd, geen gezant. enz.  uit de Daily Telegraaf.

Nu uit de Daily Mail: Wij zullen hem het beste geven wat wij hebben. Het is in dien wensch dat ons volk met buitengewoone voldoening vernomen heeft, dat om een wel komen gast te ontvangen alle eerebetoon ten volle zal worden ontplooid.

Wilson komt niet hier om politiek te maken, zijn bezoek is eene internationale wijding en moet op eene duidelijke wijze de vereeniging doen zien van de beide Engelschsprekende volken, die de wacht houden aan de wieg van den pas geboren wereldvrede. Wij aanschouwen een kerstmis van eene vreugde en eene belangrijkheid, zoo als de stoere geschiedenis van ons ras nog niet gekend heeft. het is het vredekerstfeest. Vele van onze sodlaten zijn weer ’t huis, onze gemartelde gevangen komen thuis toe. De vreugde gloort als een vuur, in onze harten, die eendelijk ontslagen zijn, uit de banden van bezorgdheid en ontbeering.

En het is juist op dit Kerstfeest dat de President ons komt bezoeken. Dat is een moedgevend voorteken, voor een wereldvrede, want het is gebaseerd op de rots der hechte vriendschap en van de eenheid van doel der Britsche en amerikaansche democratieën. NRD 25 Dec avondblad.

Donderdag 26 december 1918

Even nat en koud.

In Parijs is Wilson zeer gevierd, hij is in de Sorbonne genoemd als doctor in alle rechten en wetenschappen. In de redevoeringen lezen wij: De geschiedenis zal verhalen hoe gij (Wilson) geinspireerd door het Amerikaansche volk en uit eigen beweging, op een roemrijke dag tot het besluit zijt gekomen, dat een van de grootste gebeurtenissen was, ooit door menschen geboekstaafd, en gij om uw eige woorden te gebruiken, al het bloed en al de macht der V.S. in dienst hebt gesteld van de beginselen die de V.S. het leven hebben geschonken. Ook zal de geschiedenis verhalen hoe gij hebt getracht de onvergankelijke souvereiniteit van het recht te verwezenlijken door eene vereeniging van volken die de wereld moeten bevrijden. Preesident Wilson antwoord hoog dravend, spreekt van den pols der menschheid, van het vrije stelsel van onderwijs (niets gedwonten als Duitsch) enz. enz. zie NRC 23 Nov. avondblad.

Maandag 23 december 1918

Het weder is nog al goed.

Men luidde gisteren en deze morgen. Om 10 ¾ uur begon de zangdienst. toen liep een trein van Hoogstraeten binnen, er hier mede kwamen Broeder Josef zijn zoonen Louis en Gustaaf Meeuwissen van Oostmalle en een van Vosselaar, ook een soldaat van Joanna Van Nueten, eene afvaardiging van eenige soldaten uit Hoogstraeten en vele vrienden en kennissen. Rond 11 uren begon de mis met vijf heeren en de baar stond op de koor. Over de baar hing een groote belgische vlag, het kruisbeeld en eenige keersen waren versierd met driekleurige linten.

Als men voor de eerste maal het gebed hoort vragen voor een overleden kind, de klokken hoort luiden, daar na het Requim Cant in pace, dat gaat nog door het hart, dan denkt men nog de aflijvige, die in de fleur zijner jaren ten grave is gelegd dan beklemde het gemoed, maar er is geen verandering, het lot is geworpen. Uw levens draad is voor eeuwig af gesneden.

De kerk was bijna vol volk. Er was maar eenen offer, en de priesters waren terug aan de mis voor het mannevolk ten offer geweest was, en voor de vrouwen begonnen. Dat gebeurd nooit zoo in Meerle. Bewijs dat de overleden vele vrienden telde en men hem overal betreurde.

Mr. Thauvage en dochter van Nijlen, Marie Rommens van Gierle, Louis Gijsels en J. Batist waren allen overgekomen. De Harmonie zond een lang rouwbeklag. Het is ons nog een troost, alle deze deelneming. Einde der misse klink wederom het Belgisch volkslied, dan is alles stil, mens taat recht, en eenieder is aangedaan. Zoo eindigde deze plechtigheid en toen trok men naar onze wooning waar er koffie met vleesch in gereedheid was voor de verre fammilieleden, die allen wederom om 2 uren laatste tram moesten vertrekken.