Vrijdag 31 januari 1919

Veel winter, stil.

Weinig nieuws.

Men kan bijna uit Hoogstraten niet meer naar Meerle. Men geeft maar twaalf toelatingen dagelijks. Wil men zeker door, dan  vragen de militaire (Belgen) tot twintig franken. Men onderzoekt in Meir nog den smokkel.

Schoolmeesters van het kanton loopen weer bijeen, nonnen ook, weeral bij te krijgen. Vandaag rijdt den tram voor de laatste maal. Er is staking, allen verhooging. Men vraagt mij de lijst de afgevaardigde voor de K. kiesvereeniging. De Vlamingen zijn tegen Versteylen en de Broqueville, zal men er betere vinden. Vernieuwe, hoofd van het ministerie van landbouw is afgezet. De burgemeester van St. Joris Wighene is afgezet. De Representanten Hendrickx en Augustijns zijn hunnen eertekens afgenomen,  Ridder van de Leopoldsorde, allen voor hunnen activistewerking.

Woensdag 29 januari 1919

Veel winter, er ligt nog sneeuw.

(doorstreept: wij) Weinig nieuws. De vredeconferentie werkt zeer langzaam.

Pioef, garde te Minderhout schiet op een soldaat die met zijne dochter liep. Hij is in het gasthuis. De knechten van Jageneau zijn aangehouden. Jageneau is ook beschuldigd dat hij revolutionaire schriften naar het front zond. Men straft streng, die hulp verleenden aan den vijand.

Dinsdag 28 januari 1919

Vriest maar veel.

Geen nieuws bijna. De vredeconferentie zal vandaag zetting houden. Liebknecht met 25 slachtoffer is begraven, alles was afgezet met trouwe soldaten. Overal machiengeweeren op de straten. Alles is kalm afgeloopen.

Vandaag is het lijkdienst van Josef Adriaansen gesneuveld bij den inval in Vlaanderen. Zijn kameraad zag hem vallen, wilde hem opheffen, hij was zonder leven en nabij viel er eenen zwaar gekwetst, die moest hij eerst helpen wegdragen en toen hij terug kwam ter plaats lag er alleen het geweer. Josef was opgenomen en men weet niet waar hij gebleven is. Er is nog iets niet in den haak in het Belgisch leger bij onze zoon ondervonden wij dat ook. Er is hier in België ook iets niet in den haak.

Trambedienden in Brussel hebben gestaakt en voordeelen bekomen nu begint Antwerpen en ook de buurtspoorwegen, maar dat is nu acht dagen verschoven. Directie zal voorstellen doen. Metsers en timmerlieden loopen bijeen stellen hooge prijzen en weigeren werken 0,75 tot 1,00 frank maar nu moet het al 1,25 frank per uur zijn. Wat is hunnen verontschuldiging: de boeren zijn begonnen vragen 6 maal meer voor boter, spek en aardapplen, melk, enzovoort. Er is wel iets van, maar waar uitscheiden?

Zondag 26 januari 1919

Winter en het sneeuwt vandaag.

Maar weinig nieuws. De vredeconferentie houdt zoo maar afzonderlijke vergadering. De Duitsche Keizer schijnt in het hoofd geraakt schrijft de G.v.H.

Mijnheer Stas is naar Gent, het marken wisselen is gedaan. Hij ging vroeger te Rotterdam naar den doctor en nu een of twee maal naar Breda. Geldzucht.

Adele en Martha zijn naar Merxplas om te helpen inpakken.

Zaterdag 25 januari 1919

Winterweder, het vriest zeer veel, maar het is stil.

De Elsterdijkhoeve is weder verkocht publiek en men is aan den ouden prijs van het begin van het jaar gekomen.

De eerste activist De Wael professor te Gent is als Raad van Vlaanderen en voor verraad ter dood veroordeeld, maar een slecht begin. De deken van Hoogstraeten laat hier met lijsten rond gaan voor het vrouwen kiesrecht, daar ziet men catholieke keizers van te maken. Nu dat het eenvoudig en 21 jarig stemrecht toegestaan is aan de socialisten (ik weet niet waarvoor). Wat zal er nog gebeuren.

Verleden week is Toon den Hoed in de Mosten uitgeplunderd voor 2 à 3000 franken. Frans Antonissen heeft zich voor 3000 franken kwatta laten ontfutselen te Antwerpen zegt hij? In de week is de boerderij Lenaarts Pero Kiek verkocht omtrent 22 duizend franken.

Vrijdag 24 januari 1919

Zeer koud, stil.

Meisjes gaan naar Merxplas. Men verkoopt veel patatten, prijzen stijgen tot 19 à 20 frank. Men denkt dat den handel vrij is. Gemeente niets ontvangen. Dappers krijgen gedaan en zullen kunnen gaan werken. Schoolsoep subsidi is ook gedaan tegen 13 February zeggen de toezichters die staan hier alle dagen, reizen maar werken bijna niet, verkoopen wat ambras en woede. Zeker leegloopers vroeger.

Donderdag 23 januari 1919

Veel winter koud gevrozen, zeer stil.

Weinig nieuws van de vredeconferentie.

De procureur heeft al twee plakkaten gezonden om de mannen aan te duiden die te in schikkelijkheid betoond hebben aan de vijanden. Er worden acktiviste in de hoogere besturen afgesteld. Jagueneau, secretaris  Adriaensen, Ferstraats die zitten in Breda.

Gisteren kwam Van Den Bulke commies schoonzoon van Sus van Gils mij een handteeken vragen. Ik wilde dit zien teekenen dat kan hij niet. Hij is gaan vluchten voor zijne schoone daden zegde ik hem, hij maakte er allemaal bullen van. Ik zegde dat die landverraders de schuld hadden aan de dood onzer soldaten en ook mijn zoon, en ik joeg hem de deur. Ik wilde hem bijna slaan, ik ging hem gram achterna tot aan de voordeur. Hij vroeg mij nog al passen voor den zoon van Gils. Eene schoone commies.

Woensdag 22 januari 1919

Winter, het vriest veel.

Het vredecongres is geopend op January 17 om 3 uren. President Wilson antwoorde en stelde voor Clemenceau voorzitter van het vredecongres te maken, het weerdt met algemeene stemmen aangenomen. België heeft drij afgeveerdigde, Van Den Heuvel, Van de Velde en Hymans. Alle de afgeveerdigden komen goed overeen. Men spreekt Fransch en Engelsch en de debatten worden in beide talen uitgegeven. Wilson heeft in Rome ook de Paus bezocht, het onderhoud duurde 12 à 15 minuten en gebeurde in de Fransche taal. De Fransche taal is de diplomatieke taal sedert het tractaat van Munster 1648.