Vrijdag 30 mei 1919

Zelfde weder. Snacht vriezen weinig schade.

Het kruis van Josefs aangekomen, staat in onzen hof, er is geen cement om het te plaatsen. Begin der week is alles opgeruimd uit het comiteit nu is den verkoop vrij. Wij waren twee maanden gelegen in het huis van C. van Tilburg. De zaal moest ledig zijn, alle man komt in bond. De veldwachters der provincie vergaderen te Antwerpen en vragen staatbijslag. Zooals de gemeenteschool meesters. Cees Vlaminckx is ook er geweest. Ze hebben wel recht, maar men spreekt van hun niet zoo min als van de burgemeesters. De soldaten zijn meest allen in dienst, congé zijn ingetrokken. De studenten zijn moeten binnengaan, de universiteiten zijn gesloten. In de Witte Krapoen (kantlijn: Kaproen) van 11 mei verschijnt er een harde artikel tegen Versteylen rep. met twee platen waar in hij in gezelschap met dochters en Duitsche militaire op zijn buitengoed verkeerd. De 5 zoonen van den procureur Boone worden er ook aangeklaagd als laf. Er heeft geen eenen van gediend, maar trouwen wel met de dochter van Versteylen, zijn zwager. Burgemeester Dufour krijgt ook zijn deel en zelfs de oude moeder Desauer is niet gespaard. Hij zal een zware strijd moeten leveren. Er zijn nog artikelen verschenen. In het groot Vlaamsch debat was Versteylen en Lepaige afwezig. De Broqueville onthield zich, alleen Verachtert stemde tegen voorstel Hubin, geen grieven eendracht. Dit voorstel is aangenomen met ruim 70 stemmen tegen 40. Woede bij de Vlamingen, die willen voorruit.

Doctor Laporte van Lier, Vlaming 1ste klas is dood.

Donderdag 29 mei 1919

Zelfde weder.

In Rusland woeid de burgeroorlog. De regeering Bolswisky Trocky en Lenin verliezen veel terrein. De hoofdstad Petrograd is bedreigd. Men moord, steelt, en fusileerd om ter meeste. Het is een echt schrikbewin. Er trekken veel belgische soldaten naar den Rijn met tanks en kanonnen. Wat zal er gebeuren?

Vandaag dankprocessie na het lof voor vrede. In Mechelen openbare mis door Monsieur Mercier op de markt om een duurzamen vrede.

Woensdag 28 mei 1919

In den dag droog, ’s nacht koud.

Nog immer vredeonderhandelingen. Duitschland heeft eene drukking in wagen ingericht om hunne opmerkingen  bekend te maken in dry talen. Men is er altijd ontevreden. Den electrieken tram is in Antwerpen weer in staking, de mannen trekken 8,05 frank per dag voor 9 uren dienst. Het is hun te weinig. Buurtspoorwegen rijden maar er is ook gisting.

Henri de Meester, Dreef, van Gils zoon, Peemen Karel, den Hoed Mosten en ook in meir zijn er verschillende smokkelbazen losgelaten, maar daarom niet vrij, zulle.

 

Dinsdag 27 mei 1919

Zeer koud ’s nacht. Er was vrees voor vorst. Geen schade.

De Duitsche afgevaardigden zijn allen terug van Spa, daar waren de bazen van Berlijn gekomen. De Belgische Hollandsche commissie heeft goed geaccordeerd, alles is zeer hoffelijk gegaan. De Hollandsche afgeveerdigde is Van Karnebeek, spreekt goed Fransch. Den buurtspoorweg rijdt vandaag. Het personeel heeft meer loon ontvangen. Hauwker en Grieve zijn opgepikt door de Mary en Woolston heeft ze opgenomen op 1240 kilometer van Ierland na ½ uur op zee te hebben gezwalpt. Het water van de buis van den radiateur was bevrozen daar voor moesten ze op zee dalen. Groote vreugde in Londen. De Daly Mail geeft frank 125.000 als aanmoediging.

Zondag 25 mei 1919

Droog, warm weder.

Wij zijn om 1 uur begonne met de uitbetaling der Marken, alles is goed verloopen. Het hadt plaats in het postkantoor. Campers F., De Kort Aug. en C. Vlaminkx en mijn persoon. De militairen die in congé waren zijn allen weer opgeroepen, vele moesten aflagen aan den Rijn. Dit alles dat de Duitschers dreigen de vrede voorwaarden niet te teeken en dan trekken de troepen op Berlijn en de vliegers zullen de groote steden bombardeeren, maar ze zullen wel teekenen. Sedert zaterdag rijden de trammen buurtspoorwegen niet meer. Het is staking over de loonen.

Zaterdag 24 mei 1919

Droog, zeer heet.

De Duitschers hebben uitstel gekregen tot 29 mei. Met Oostenrijk is men al tot akkoord. Turkije zal spoedig afloopen. Wat is de Mark laag, 20 Hollandsche centen voor een Mark. Wat val voor Duitschland.

Gisteren is F. Campers naar Turnhout gezonden geweest door mij om de Marken borderielen in te leveren en later de gelden te ontvangen (met geleider), maar hij bracht de 370.000 franken alleen mede. Goed uitgevallen, alhoewel buiten bevel gehandeld.

Vrijdag 23 mei 1919

Droog immer droog, ’s nacht wat zachter.

Men sluit in de Kamer de discutie over het Vlaamsch met 70 stemmen tegen 44 ontevreden Vlamingen.

In Washington is door een auto overreden den eenige tien jarigen zoon met dood gevolgd van den weggeloopen jongen van Edward Beale Maclean en zoude later de fortuin erven van John Maclean, de mijnkoning van Colorado eigenaar van de Cincinnati Enquirer and Thomas E. Walsh. Het kind was nooit alleen, koning Leopold II heeft er de wieg voor gekocht met goud beslagen. Wat ongeluk, men schrijft het toe aan het bezit van den fameuzen diamant die Marie Antonnette ook bezeten heeft en die een ongeluk is voor de bezitters. Het kind noemde men het half milliard baby.  De moeder droeg den steen.

Vee nog immer duur. Een plat kalf stier 125 frank en veerskalf 175 tot 200 frank en meer. Jonge verken 5 à 6 weken 150 frank, er zijn er geene. Wij koopen geen.

 

Donderdag 22 mei 1919

Even droog en schraal.

Alles staat dor, koorn en weide. De Duitschers moeten vandaag beslissen maar krijgen uitstel. Ze hebben al tien notas van verandering gekregen.

Laat vandaag komen Sus Lauwerijssen en Karel en baas Peemen naar huis uit het gevang om later voor den tribunaal te verschijnen. Adriaan van den Heyning heb ik nog niet gezien, hij is menschenschuw.

Vandaag eerste zitting studiekring, onderpastor spreekt over Congo. Doctor over toestand was wat Duitsch Jespers Jos declameert en ik deel wat nieuws mede. Nog al volk zelfs burgemeester van Minderhout om af te zien. Den electrieken tram ligt stil in Antwerpen, er is ook gisting onder de buurtspoorwegen.