Donderdag 8 mei 1919

Donderdag 8 Mei 1919

Droog weder, heet, ‘s nacht koud, schraal.

Te Meir zijn nog 2 of 3 mannen gevangen genomen voor smokkel voor de vijanden. Van de andere gevangen noch van Victor hooren wij niets.

Er komt nu bloem bij mulders en bakkers. Wij krijgen er ook nog voor de gemeente. Ze blijft te duur, 92,50 fr. % k plus de vracht en zakken.

Suiker is ook nu vrij 1,65 de kilog en ieder man krijgt 1500 gram voor de maand mei. Men moet suikerkaarten uitgeven. Veel werk.

[Er werd ook nog een tweede bericht opgetekend met datum 8 mei 1919]

Donderdag 8 Mei 1919

Heet weder in den dag, snacht koud.

Uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant 8 Mei ochtend blad:

Vredesvoorwaarden

Gisteren namiddag is het voorloopig vredesverdrag aan de Duitsche delegatie overhandigd. Het is een halve gazet groot.

 

Het handelsblad van vrijdag 9 Mei 1919 schrijft

Het Congres van Versailles

Ten 2.50u hadden de geallieerden afgevaardigden die gelijktijdig binnen gekomen waren hunne plaatsen ingenomen.

Aande voorzittertafel zaten Clemenceau, Lloyd Georges,  Baffour Bonor Lauw Barnes Sir Joseph Wart. Rechts van hem Wilson, Lansing White house en General Bliss, Orlando Sonnino Crespi waren aanwezig. Ook marchalk Foch.

De Duitsche afgevaardigde

Graaf Brokdorf Ranhzau, de heeren Lansberg Giesberts Schucking Melchier en Leinert drie secretarissen, taalman snelschrijver en 5 dagbladschrijvers.

Clemenceau voorzitter spreekt met kloeke stem, onder andere zegt hij: Het uur van de groote vereffening der rekeningen is aangebroken. Gij hebt om vrede gevraagd. Wij staan ter uwer beschikking, om hem u te bezorgen. Gij gaat onze vrede voorwaarden ontvangen.

Toen sprak  de Duitsche Graaf Brokdorf Rantzau onder andere. Wij miskennen de grootheid onzer onmacht en de uitgestrektheid onzer nederlaag niet. Wij weten dat de macht der Duitsche legers gebroken is: Wij kennen de macht van den haat, die wij hier ontmoeten en wiij hebben de vraag vol van drift gehoord waar door de overwinnaars het bedrag door overwonnen en de schuldigen zullen doen betalen … Wij hebben België onrecht aangedaan en willen dat herstellen gelijk in den Rijksdag in 1914 is gezegd … Wij onderzoeken uwe voorstellen met wel willendheid en met de hoop dat allen den einduitslag van ons onderhoud zullen kunne bijtreden. De zitting is geschreven om 4 uren.