Vrijdag 20 juni 1919

Hetzelfde weder, overtrokken.

Wij lezen in de N.R.C. ourant en Handelsblad het verhaal van de reis of komst van de president, mevrouw en mejuffer Wilson in België. Een ware zegetocht: Boodschap aan het Belgische Volk. Hij zegt gelukkig te zijn den voet te zetten op den Belgischen bodem, langs die smalle strook gronds die vier jaren lang het eenige vrije Belgische grondgebied was, door den Koning zoo heldhaftig verdedigd aan het hoofd zijner troepen. Hij wenscht vurig te midden van het Belgisch volk te zijn en kardinaal Mercier en burgemeester Max, generaal Leman te ontmoeten en met eigen oogen zich te vergewissen van de vernielingen in dit land wiens eenige schuld was zijne volstrekte eerlijkheid zijn ideaal van nationale eer en zijne trouw aan het verpande woord. Vertrek uit Parijs 17 juni om 10 ½ ‘savonds onze Koning en Koninging kwamen uit Brussel hem te gemoet en landen op la Panne per vliegtuig om 6 uur 37 minuten en waren er onverwacht om 8 uur 45 minuten loopt den presidentstrein te Adinkerke binnen. Onmiddellijk bezoek aan het front van 169 kilometer tot Oostende en Zeebrugge. Toen hij Veurne zag, zegde hij, It is odious (’t is verschrikkelijk). De President spreekt in het Houthulsterbosch bezoekt Yperen, Meenen, Torhout, Blankenberge, Zeebrugge, waar van men om half zeven naar Brussel vertrok. Niet alleen te Brugge, Gent en Aelst maar op alle dorpen was er versieringen aangebracht, een ware zegetocht door het Vlaamsche land en zoo naar Brussel. Woensdagavond een kwaart over negen uren kwam de presidententrein te Brussel, niet te beschrijven de ontvangst. Uit het balkon van het koninglijk paleis sprak de president tot het volk in gezelschap van zijne vrouw en dochter. De intocht voor vandaag was gebeurd. Donderdagmorgen kwam de president en de koning te Marchenne-au-Pont aan waar zij de vernielde fabrieken en la Providence bezochten. Hij ontwaardigt voor de moedwillige vernielingzucht der Duitschers om 10 ½ uur terug naar Brussel. Na een uur ontvangt de president de mannen der Nationale Politiek Hennebicq, Nothomb en graaf Adrien Van Der Burcht en vragen eene vrije volkstemming van de verlorne provintien. Melden ook dat 2100 op 2600 dit hebben aangevraagd. Om 2.20 uren verschenen de hooge staathoofden in de Kamer waar alles bombol was. De voorzitter Poullet spreekt in het Fransch, minister Hymans in het Engelsch en zinspeeld op de veiligheid voor België (Limburg en Zeeland). De president Wilson beklimt ook de tribuun en spreekt zijn dank uit en beloofd bijstand. In de Senaat ook ontvangst geen redevoeringen om 3 ½ uur vertrek naar Mechelen om den kardinaal Mercier te begroeten de onderhouden waren allervriendelijk ook voor de Koning en damen. hier eindigde men om half vijf. Iets over 5 uren waren ze te Leuven, ontvangst door burgemeester, rector der universiteit, redevoeringen. Hij noemt de Duitschers barbaren, zet de geleerden aan te werken voor den vooruitgang der menschheid, bezoekt de verwoeste St. Pieterskerk en universiteit. Om half zes reden de staatshoofden, koninginnen en damen naar het stadhuis te Brussel waar wederom eene grootste otnvangst plaats hadt en redevoeringen. Op de Groote Markt waren de maatschappijen opgesteld, men zong eene cantate en meisjes zongen in het Engelsch. Vertooning op het balkon. Ten half acht feestmaal ten hove met de groote mannen van het gevolg de ministers etcetera, ook burgemeester Max  en de kardinaal Mercier  wederom heildronken en ten 10 uren uitgeleide door de Koning naar de Zuidstatie en vertrek naar Parijs.