Vrijdag 21 maart 1919

Vriest ’s nachts.

Er een inspecteur van het Comiteit gekomen dat de steun B voor armen af te schaffen is, dat zoo veel als die te groote huishouden of te oud en gebrekkelijke menschen.

Aug. De Kort hadt gereclameerd om meer solde voor den ontvanger van het Comiteit (hij is dat zelf) maar men antwoord dat leden van het comiteit geene verhoging mogen trekken (hij en secretaris waren lid daar van). Nu Aug. hedt nog meer gevraagd in de voorgaande jaren 1916-1917-1918, maar op deze facturen is geene terug werkende kracht, zoo vertelt de heer Doctor. Dit zal hem niet aangenaam zijn.

Vandaag komt bij ons de vrouw, een Engelsche, van een Frans Kleeren die in Engeland getrouwd is. Ons Antonia wilde er wat Engelsch van leeren. Ze kan geen woord vlaamsch, haar man is nu weer in dienst.

Dinsdag 18 maart 1919

Schoon weder, maar koud.

Vandaag brengt de Vrederechter mij 11 bevelen van ondervraging: Const. Van Den Heuvel, Peer Mertens, Elisa en de andere dochters Jan De Bie, Jan Verheyen post, Jan Van Bavel, Henri Vlaminckx, Louis Van Boxel Havermans, Jaak Van Den Heuvel, Jos Schepers, Jan Verheyen, Einde. Ik  moest vandaag maar ik ben opgezegd tot zaterdag.

Zaterdag 15 maart 1919

Goed weder, weinig nieuws.

Wilson is te Brest aangekomen, 15 uren te laat.

Nog altijd polemiek over de Belgische eischen. L’Etoile Belge, Le Soir en vele Belgische bladen, zitten ter dege op Holland, dat alles toegestaan heeft aan Duitschland en uitgestaan, maar nu Belgie de herziening vraagt van het tractaat van 1839 dat is alles moorden branden en stelen.

De minister De La Croix heeft in de Kamer verklaard juist 80 jaar klonk in deze Kamer dag op dag, de afscheid van onze afgescheidene broeder, maar nu is er hoop.

Woensdag 12 maart 1919

Zeer schoon weder.

Zondag kwam er slecht nieuws van Adriaan Meeuwissen, die ziek ligt in het zuiden van Frankrijk, is over eene maand te huis geweest, was teringlijder, nu komt er bericht dat hij berecht is en eene bloedspuwing gehadt heeft. Vele beweging en verdriet. Men heeft getelegrafeert maar heden geen nieuws. Bij zijn bezoek zegde hij dat hij in de loopgraven veel koude geleden hadt, dat hij smorgens soms niet recht kon en zeer veel kloeg. Piet Broekmans kwam er maandag in huis en verweet de ouders waarom houde U de jongen niet te huis. Groot scene, ruzie en schelpartij. Piet moest plaats maken.

Wij zitten altijd zonder tram, met velo mag men ook niet rijden, maar dat doet men toch. Vandaag was het groote verkoop van peerden van het leger in Turnhout. Dit is al meer in Turnhout en Antwerpen geweest, ook vele muilezels. Er ware nog beste paarden bij van 3000 fr. vroeger 1000 à 2000 fr. Muilezels 500 fr. tot 800 franken. Heden waren er 40 verkocht, het heeft een grooten afslag veroorzaakt op de paarden.

De aardappelen zijn maar 14 fr. meer, en nu geven ze maar 12 fr. meer per %k.