Maandag 25 maart 1918

Koud winderig.

Geen nieuws deze morgen, wacht naar de NRC tegen 1 uur.

Veel komen er om toelaten voor een dag om naar Breda te gaan. Op 21 Maart beginnen de Duitschers te stormen, en namen al vele Engelslche gevangen, ook vuurwapens. Er waren 5 man Duitschers tegen 1 Engelschman  en alle 25 meters stond een kanon en machiengeweer. Om 2 uren in den nacht begon de beschieting, het was heldere maan, maar er hing een zware nevel op den grond, voor het morgen was begon den stormloop al, en ook eene met versche troepen om 9.15, die dagen op voorhand bekend gemaakt was. De Engelsche waren wel verrast en daar bij zeker overmand.

De Engelsche melden als volgt:

Londen 23 Meert (Reuter) officieel: Tot laat in den avond van gisteren duurde de zware strijd aan het geheel slagfront voort. Gedurende den middag werden krachtige vijandelijke aanvallen uitgevoerd, met sterke strijdkrachten, van infanterie en artillerie. De Duitschers zijn daar ins verdedigingsstelsen ten westen van St Quentin gebroken. Onze troepen op dit gedeelte van het slagfront trekken in goede orde over het verwoeste gebied terug, ten einde verder naar het westen nieuwe stellingen in gereedheid  te brengen.

Onze troepen op het meer Noordelijke gedeelte van het slagfront hoouden hunne stellingen.

Zeer zware strijd met versche vijandelijke troepen is aan den gang.

Bezuiden en bewesten van St Quentin hebben onze troepen hunne nieuwe stellingen ingenomen en zijn vinnig met den vijand slaags.

Telegramme van Keizer Wilhelm aan de Keizerin. Het verheugd mij U te kunne melden, dat door Gods genade, de slag bij Monchy Combré, St Quentin en La Tère is gewonnen. De Heer heeft ons voortreffelijk geholpen, en zal dit ook verder doen. Wilhelm

Zondag 24 maart 1918

Schoon weder, warm en zonnig.

Wij hooren galmen van schieten.

Holland blijft kwaad, in NRC zitting der II Kamer 22 Meert. De minister van Binl. Zaken: _ _ _ onder ander: Meer dan onze vloot is ons onze zelfstandigheid lief, en daar om zullen wij trouw blijven tot aan den bedelstaf. (Krachtig applaus en geroep. Bravo.)

De voorzitter antwoordt: de Regeering _ _ _ kan in deze moeilijke tijden rekenen en verzekerd zijn, van den steun der Kamer en het gehele volk. apllos en geroep Bravo. In de Eerste Kamer (Senaat) de heer ’t Hooft, Wenscht de koningin voor wie deze dagen wel smartelijk moeten zijn, en hare Regeerting toe, dat God haar kloekheid en wijsheid geve, moeten kracht om van den rechten [vervolg in kantlijn] weg niet af te wijken.

Men spreekt van grooten strijd, van doorbraak te Verdun. 600 kannonen, en een vuurwapen door men 20 uren ver  mede kan schieten, van nieuwe bedwelmende gassen enz. enz. Nee, alles maar lulpraat, hoop ik.

Maar toch zal de strijd wel ernstig zijn, en ieder zal zijne uiterste krachtinspanning, voor de zaak ten beste geven.

Zaterdag 23 maart 1918

Schoon weder, snachts altijd vorst.

De aanval is hevig geweest aan Atrecht (Arras). Fransch en Engelsch front zijn 16000 duizend gevangen en 200 kannonen in handen der Duitschers gevallen. De eerste linien der Engelschen zijn in vijands handen. Rond Verdun is de strijd ook zeer hevig.

De Oostenrijkers zijn ook in gevecht, men schat dat er 500 divisien van Duitschland en vijanden aan het front zijn, en zijne beste troepen zijn in actie geweest. De Engelsche melden dat ze in een tegen aanval weer voordelen hebben behaald. Wat zijn er weer veel slachtoffers gevallen, en zoo jong.

Alles blijft maar duur, vee  verkoopt men aan 4 fr. de kilog., in Holland is het raar en duur. in de NRC staan nu de engelsche nota, over de schepen te lang om te lezen, veel geschrijf in de gazetten.

Vrijdag 22 maart 1918

Schoon weder.

De aanval is begonnen, bijna over het geheel front. Die aanval zal lang duren, en is de grootste worstelling die nooit zoo grootscht is voorbereid, en met zulke moordtuigen.

Holland is nog even roerig, maar weet toch, dat ze niets kunnen tegen eenen reus.

Ben vandaag in Chaam, heb er twee koopers voor staken en ben er mede in moeielijkheden.

Woensdag 20 maart 1918

Goed maar nat.

Holland is niet te vrede. Alle gazetten beknibbelen. In de 1ste Kamer vroeg men ook om de beslissting te bespreken, maar men stond ze niet te woord, als niet later.

Men sprak al dat de Duitschers de hollandsche schepen op den Rijn vast hield, maar er was nog niets zeker wat Duitschland zal doen.

Wij krijgen vandaag twee kaarten, uit Parijs van Josef van 14-19 feb. Hij is er commando van muziek, alles wel.

Dinsdag 19 maart 1918

Weinig regenachtig weder. Weinig nieuws van oorlog.

In Holland schrijft: Holland in de Klem in grote letters op de gazetten.

Minister Londen van buitenlandsche zaken, doet eene verklaring in de 2de Kamer, dat men afstand der scheepsruimte zal doen. Leden willen spreken, maar de voorzitter laat niet spreken, voor dat het antwoord van Engeland, Amerika en Frankrijk zal ingekomen zijn. Groote teleurstelling alle bladen keuren het gedrag der regering af, voor een schip graan verkoopt men onze eer, zoo als Esau zijn eerst geboorterecht voor een bord soep.

Wat gedaan? En wat zal Duitschland ook zeggen. Er is in den donkere gewerkt, verleden week was de regeering ander gezind. Het kalme holland is in beweging.

Vandaag St. Josefsdag, groote feestdag geworden, vele en ik ook allen gebiecht, voor het land, om te voldoen aan den wensch van Mons. Mercier.

Deze namiddag veel regen, naar geweest eenige Chaam duizend boonstaken verkocht aan Hollanders.

Maandag 18 maart 1918

Het zelfde droog weder.

Wij hooren niet meer schieten.

De smokkel gaat nog even druk, er is geen leer in Holland en deze morgen laade men bij Tout Vermonden, 35 pakken van 5 paar schoenen ieder en dan nog 20 vellen rollen leer, en dat is bij een enkel handelaar (style allemand). Men rekent wat er dan over eene heele grens wel komt. Holland is zenuwachtig, men spreekt van de groote helden De Ruyter – Tromp – enz., dus men denkt op weigering. De woonig bureau Breda Reikantz verzocht mij gisteren naar Chaam te komen voor verkoop. Ik ben er geweest, maar niets gezien van die heeren farceurs.

Zondag 17 maart 1918

Goed droog weder, weinig nieuws. De Russen hebben vrede gemaakt maar de duitschers trekken maar vooruit, ze hebben nu Odessa bezet (gemakkelijk als er geene soldaten meer zijn).

In Holland is den toestand wederom zeer gespannen. De Entente wil de een millioen ton scheepsruimte van Holland gebruiken, die nu stil ligt in de haven, 75% in vreemde havens, willen die niet geven dan zal men ze nemen, en dan zullen ze geen graan meer krijgen. Mei, Juni, zal alles op zijn

Zaterdag 16 maart 1918

Goed weder, gisterenavond schoot men veel.

Men is zeer streng aan de grenzen, de schoenensmokkel voor eigen gebruik mislukt  dikwijls en dan moeten ze de nieuwe schoenen afgeven, en op de sokken naar huis. Dit gebeurde aan volk van Minderhout  voor eerste communie kinderen. Er gaan vele vrouwen voor kleederen naar Breda. Ik geef dan toelating voor een dag. Tusschen donderdag en vrijdag brande Mexico af. Vandael. Diens eigenaar De Keyzer, den gelddief van de watermolen is zeker den dader. Het volk was te bed, strooidak terstond in vlam, bok en geit bleven in de vlammen.Te Meerle heeft men er voor gestormd C.V. en die liep tot Groot Eissel. Dwaaze Kloot. Terzelver tijd brande de hulpkerk van Dongen af waar de kerk over een goed jaar is afgebrand, hier ook goed zichtbaar. (Kantlijn: Dit is onwaar, het waren 2 wooningen). Verleden week had ik vernomen, dat men zegde dat er wapens verborgen waren , in het Groenewoud. Ik liet zondag de zoon Sus roepen, maar die verzekerde mij dat er geene in den turf noch elders verborgen waren, zoodat ik gerust was. Woensdag kwamen er 6 groene soldaten van Hoogstraeten en die begonnen al den turf, moer, brandhout om te werpen en den grond om te graven, ook in de turf hebben ze veel gepeild en schuur, stal en huis doorzocht, maar niets gevonden. Gelukkiglijk. Het was uitgestrooid door eene dwaze jongen van Marijn Cox, en hoe men luisterd naar aanbrengers, wat sloebers.