Dinsdag 11 februari 1919

Winter en nog sneeuw.

Weinig nieuws. In Berlin is de nieuwe kamer bijeen gekomen om de grondwet te stemmen. Ze bekennen den oorlog verloren te hebben… Douwenburg 74 heden begraven. De groote bazen van het Provencial Comiteit zij vandaag met auto in Meerle geweest. Nog voorzitter nog schrijver waren te huis. Het waren Frank, broeder van de minister en een ander. Men verzekerd dat de steenoven Stas Heerle afgebroken zal worden. De groote geldschieters willen er uit.

Maandag 10 februari 1919

Het is warmer ‘smorgens maar 2 onder zero meer.

Men spreekt veel over de smokkelbazen en opkoopers. Er is weer veel geloop met boter. De hoogste prijs is 8 frank maar men verkoopt ze hooger. Nu de boeren willen geen boter lossen. Ik moet ze in beslag nemen. Botermelk geeft men ook bijna niet. Schokkers van boeren. De boerenbond schrijft wel van weldadig te zijn en medelijdend maar kom er om.

Donderdag 6 februari 1919

Wat sneeuw, niet meer zoo koud.

Weinig nieuws  van de vrede.

Geert Hofkens, die dagelijks voor de Duitschers sloeg, kreeg tijding om naar Turnhout te komen en is naar Holland geloopen. Sus van Tist Lauwerijssen moet ook gaan, is nog hier. Anders geen nieuws over de smokkelaars. Als dat de vrouw van Sus van Gils terug gekomen is, uit de vlucht. Sus durft niet komen. Het vee is veel beter koops, men geeft maar 3 ½ à 4 frank. Het vleesch is nog even duur. Men levert veel pataten, 19 à 20 frank % kilogram. Boeren moeten maar geld hebben. Voor een goede kieken vragen ze 12 frank, de eyers 50 70 centen.

Woensdag 5 februari 1919

Winter, er valt wat sneeuw bij, is wat zachter.

Gisteren ontving ik bezoek van Antoon Huybrechts, had uit de Mosten die overlijd uitgeplunderd is. Ik vroeg hem uitleg en hij verhaalde als volgt. Op een January dag zat ik ’s avonds aan het vuur met twee geburen die buurten bij mij. Vier mannen onbekend aan ons komen binnen, vragen om wat te mogen rusten en nog twee makkers af te wachten, die ook over de grens moesten komen. De buurters gingen heen, Antoon stookte en gaf nog een boterham aan de mannen, die wilde betalen, maar in plaats van eene beurs haalde hij een revolver uit den zak en stiet hem in de zorg terug, ook het wijf enzoo ze er roerden schoot hij ze kapot. Ze zochten alles af, kleederen, bedden en stolen 1700 frank. Toen vroegen ze hemwat hij liefst deed, kapot of in den kelder. Men stopte hem in den kelder, met zijn wijf en sloten de deur, namen de sleutels der voordeur mede en vertrokken. Een tijd daarna brak den Hoede de deur uit en hij kon uit den kelder. Echte bandieten onbekend hadden een Belgische tongval, een wat Duitsch. Er is niets uitgekomen. Den Hoed was een smokkelman, groote helper. Men nam ook zijn geweer mede. Deze nacht kwamen er bij Jan Aers te Heerle rond 11 uren vragen om te drinken. Het is geen drinkweer en er ligt sneeuw genoeg. De schoonzoon liet ze niet binnen, daar hij hoorde dat er verschillende waren. Smorgens waren er vele voetstappen te zien in den verschen sneeuw. Gelukzoekers of bandieten. Goed dat de boer zijn deur dicht hield. Alle man klaagt over de Belgische soldaten, die laten moeilijk de menschen naar Meerle komen. Nu is er gisteren en vandaag een tram geweest met koopwaren.

Dinsdag 4 februari 1919

Maar winter en winter.

De Belgische soldaten blijven even moeilijk om hier naar Meerle te geraken. Het is een aardig bestuur, niets beter aan de Duitschers, daar bij laten de soldaten zich nog omkoopen zegt. Die op zijn pas of een zelfzichtheid bewijs den stempel der Surète Publique niet heeft staan, kom er moeilijk door, om dien op uw pas te bekomen moet men naar de Weeldsche statie. Cees Boeren en de dochter van H. Knevels hadden hunne namen veranderd op hunne pas en moesten zondag naar Weelde, bang genoeg maar zonder fout of boete vrijgekomen. Er is een opstelling geweest van vee in Meerle. Er waren 131 paarden, 1474 stuks hoornvee, 446 verkens, 320 geiten, 13 schapen, 2997 kiekens, 56 duiven.