Maandag 9 juni 1919

Goed weder, wat buien en wat regen.

Bij Kolonel Lauwers is gisteren een automobiel gekomen met twee Engelsche soldaten, men zegt een voor de dochter Yvonne.

In België wacht men immer op de komst van Wilson, amoraal president. Het handelsblad schijft een artikel tegen de activisten die nu als Dosfel gehuldigd worden alhoewel gevlucht of aangehouden. Voor ons Vlamingen in den zak gestoken en te water een streep tusschen ons en hen of we verliezen alle genegenheid. De Frontpartij doet ook leelijk. Noemen zich houthakkers en zijn meest gestrafte soldaten.

Zondag 8 juni 1919

Pinksteren

Goed weder.

Men leest in de kerken een brief van Monsieur Mercier Aartsbiscop van Mechelen, waarin hij bekend maakt dat den Duitsch aller gedaan heeft om hem uit België te doen verwijderen, dat hij te Rome geroepen is geweest, maar zijne houding aangemoedigd en dat de Paus niet wilde toestemmen hem uit België te verwijderen. De Duitschers lieten zich al ontvallen. Die Rote Teufel kom nich mer zuruck.

Zaterdag 7 juni 1919

Goed weder.

Men is niet tevrede in Berlijn over de Republiek der Rijnlanden. Het zal nog al moeite kosten om op de beene te komen. De Franschen helpen zeker. Ten minste de Duitschers beschuldigen hen. Zullen ze nu tekenen. Men zegde ja dan weer nee. Ze zouden gaarn mondelingsch spreken maar dat is hun verboden.

Vandaag verscheen van mij in de Gazet van Hoogstraeten een artikel onder Meerlenaar over de rechte verbinding van Turnhout voor Hoogstraeten en Rijkevorsel, ook over Mark en ijzeren weg.

Vrijdag 6 juni 1919

Goed weder.

Verleden week kwam hier Adriaan Jacobs (pak) die moest eene toelating hebben van mij om 50 koeien in te voeren. Ik geef het hem. Hij ging over Chaam naar Holland, maar is ingepikt en ze hebben hem te Strijbeek (Hal) gehouden tot woensdagavond. Een zoon van Jo Havermans was erbij nog een Hoefnagels van Heerle allen den bak in. Drik Jansen ook al vier uren gezeten. Die overste is een Sijstermans een zeer streng ambtenaar.

Woensdag 4 juni 1919

Er komt wat regen. Weder beter.

De republiek der Rijnlanden uitgeroepen, voor Duitschland een groot verlies. Franschen beloven hun hulp  en onderhoud en bescherming tegen de Pruisen. Dit zal gaan. De streek is katoliek, dit zal nog wel helpen. Frankrijk zal hun nog veel kwijtschenden. De Hollandsche Belgische Commisse komen in Parijs bijeen, maar er viel geen accoord.

In in (sic) de zaal stemming en benoeming der afgeveerdigde bij den Kantonalen Bond te Hoogstraeten. Men blijft slecht gezind op Versteylen, Lepaige en de Broqueville.

Dinsdag 3 juni 1919

Droog, er komt verandering.

Moeder is jarig.

Er is wederom eene wacht der Hollanders aan de grens te Strijbeek ingericht. Wachthuis gebouwd. Men blijft even streng.

De Oostenrijksche vredevoorwaarden zijn afgegeven. Bijna zooals aan Duitschland. De eerste minister, bekend neerlaag en schuld en vergoeding, maar stak al de fouten op de monarchie en militarisme. De beurs te Weenen is gesloten, er heerscht eene drukke stemming. Oostenrijk moet al de andere staten erkennen, de geteekende vrede met Rusland herroepen, de opgegeven onzijdigheid van België aanvaarden als vroegere onderteekenaar. Oostenrijk blijft maar 6 millioen inwooners, dat blijft er van het Keizerrijk.

Maandag 2 juni 1919

Wat meer wolken, noorderwind blijft altijd slecht.

Lloyd Georges antwoordt op de weigering der Duitschers, teeken ze niet te Versailles dan zullen ze te Berlijn teekenen.

Wij hadden hier op 31 mei om 10u 10min een zware ontploffing gehoord, deuren en vensters rammelden dat ieder opsprong en niets te zien en nu lezen wij. Geweldige ontploffing te Haren bij Brussel reeds 15 dooden 200 gewonden de correctie geheel vernield, vele soldaten gewond een deel van Vilvoorde verwoest. In Brussel nog ruiten uitgeslagen. Het was het Belgisch springstoffenfabriek Favier, waar vele Duitsch voorraad geborgen was, dat eerst in brand geraakte en zoo is de minutie in den brand gekomen en ontploft.

Deze namiddag is het kruis door ons op het graf van Josef geplaatst. R.I.P.