Donderdag 6 december 1917

Het heeft veel gevrozen deze nacht.

Van oorlog niets te melden. Rusland slecht nieuws. De Engelsche zijn moeten wijken, hebben een deel moeten afstaan van hunne groote overwinning van eenige dagen. De president der Vereenigde Staten spreekt eene lange rede uit, waar in hij alle macht, kracht, volk, geld en materiaal beschikt voor den strijd, tot bevrijding der volken, en het recht. Hij verklaard of vraag den oorlog tegen Oostenrijk Hongarie, die maar een vassaal is van Duitschland. Een lang stuk in de NRC. De commisie der verbondenen zijn te Parijs vergaderd geweest en hebben goed werk gedaan, overlegeenheid en ondersteuning. Is met vreugde ontvangen in Amerika, Engeland en Frankrijk, hij sprak ook over en in voordeel van België, dat moest hersteld en vergoed worden. Te Parijs moest de minister de Broqueville spreken, maar was ziek. Representant Neeven heeft zijne rede afgelezen, waar in de Kardinaal veel hulde wordt aan den Vaderlander van eerste gehalde, de handhaver van orde en de aanklager van alle onrecht aan de Belgen gedaan. Bravo. Hij spreekt als volgt: Hoe over het bezette land te sprken zonder de schitterende figuur te gebroeten van mijnen ouder en zoo duur baren vriend, den aartsbischop van Mechelen, de eer van het vaderland, de eer der kerk en de eer der menschheid! Steeds heeft de vijand bij iedere ongerechtigheid Kardinaal Mercier op zijn weg gevonden om den zwakken en den verdrukte te verdedigen. Nooit werden de geestelijke grondvesten van de vaderlandsche plicht in meer verheven taal uit een gzet, en nooit hebben ze op de massa een meer doorslaanden en op beurende invloed uit geoefend. Zelden heeft de gerechtigheid een zoo wrekende stem gevonden om hare veroordeling uit te spreken. De herderlijke brieven, de redevoering en van den grooten prelaat zullen eeuwig verbonden blijven met de gedachtenis aan den weerstand en zer burgers in het bezette land, en dat alleen is voldoende om te bezig zen welk edel ideaal onze harten doet kloppen. NRC donderdag 6 december 1817, ochtenblad, a1.

Dinsdag 4 december 1917

Een goede laag sneeuw, zoo in den dag, wat gevrozen.

Geen oorlog nieuws als zeer zwaar geschut in het westen. Wat zal het met de groote Fransche leening zijn in Frankrijk en elders van 10 milliards aan 68,60 % 4 % een slecht oogenblik.

Holland 500 millioen gulden à 4 % per cent.

Alle maal vraagpunten ? Zullen ze gelukken?   Niemand weet het ? In Holland legt men de leening 5 % af en gaat de nieuwe leening niet vrijwillig, dan is ze gedwongen aan de welhebbende aan 3%. Dus een dwangmiddel.

Van af 1 december krijgen wij gestempeld de NR Courant, Docter – Hofkens – Burgemeester, 3 abonnementen.

Maandag 3 december 1917

Wij vinden ’s morgens eene witte laag sneeuw. In den dag komen er nog sneeuwvlagen. Altijd zeer zwaar geschut dag en nacht. Altijd het zelfd enieuws uit Rusland. In de vreemde landen wil men de regeering van leider Lenin niet erkennen, dit is nog een goed teeken. Blijven deze mannen aan het bewind dan is het staat bankroet in Rusland.

Den Duitschen Mark liep op een dag 1,5 gulden omhoog, staat nu al 37,5 g. voor 100 mark. Over eene maand was het 29 g. voor 100 mark.

Op 28 Nov. is Cees van Gils smokkelbaas en getrouwd, hij heeft 60 duizend franken moeten leggen aan den schoonvader C. Mertens van Meir, eer hij ze kreeg. De zangers wilden in de kerk niet zingen voor hem, hij kon geen kok krijgen, moesten koud maal houden alhoewel men 50 fr. per dag voor loon wilde geven. Eenige Duitschers waren op het feest, men heeft groote uitgaven gedaan aan champagne, cognac enz. voor duizend marken, al den smokkelrommel van Meerle en Dreef waren ter feest. Het was 3 dagen bruiloft. Groote lui hé.

In Ginneken stonden ingepakt voor St Nicolas voor den nieuwen rijken van de Dreef, 3 poppen ieder van 15 gulden = 52 fr per stuk, voor hunne nakomelingen. Ze kennen geen waarde van geld. Gare la bomme, als den oorlog uit is, hoor ik.

Zondag 2 december 1917

Goed weder, het is wat kouder. Altijd nog zwaar geschut in het westen.

Uit Rusland kwam slechte tijdeningen, men wil maar wapenstilstand, en dan komen de gevangen genomen Duitschers en Oostenrijken uit Rusland en zullen in het Westen-Frankrijk komen vechten. Geheel de Fransche en Engelsche pers is tegen vrede in deze omstandigheden. De Russische regering brengt de geheele geheime overeenkosmten, tusschen hun land en de bondgenoten uit. Vreugde in Duitschland.

Gepasseerde week was er een bid en boete dag in Duitschland. Een katolieke pastor kwam hier ook biecht hooren, voor 4 soldaten (in onze kerk)

Zaterdag 1 december 1917

Goed weder, droog, winderig, wat kouder.

Het oorlogsnieuws is dat Rusland wapenstilstand voorstelt aan alle oorlogsvoerende, draadloos. In zijne eerste reden, van den nieuwen Duitschen Rijkskanselier, aanziet hij de voorstellen als eene leiding, om aan den vrede te geraken en beloofde het Jonge Rusland (sic) hulp en bijstand om de fouten van het tsaaris te herstellen ??

Ik ben vandaag naar het gemeente bestuur van Ginneken geweest om te onder handelen over de weide aldaar, met den burgemeester en de twee schepenen en secretaris. De gemeenteraad vond mijnen prijs te hoog en bood mij 5000 guldens. Ik kwam op 6000 guldens, ze deden boven hunne opdracht nog 500 guldens bij dus 5500 guldens, en eindelijk sloeg ik toe, zoo dat ik een akt teekende van verkoop, als de wissel zoo omtrent blijft 3.60 fr per gulden, dan ontvang ik nog rond de 20000 fr. Met de vrede beweging in Rusland, loop de wissel van de marken al op, men is, geeft al 36 à 37 gulden voor 100 marken, 29,60 gulden voor B.N., 28,00 voor Ste Generale. voor de 100 franken.

Ik ben ook nog geweest bij Reihard Schoolstraat 2 , om over verkoop Chaam te spreken. Er was nog geen kooper, nieuwsgierige waren er wel geweest. (kantlijn: afzonderlijk bij hen). Voor de boerderij Aerts Michielsen Hen. en Jan Aerts was er bod geweest, 17000 gulden, hij of zij vroegen te samen 18000 gulden en Michielsen vroeg voor zijne hoof 3500 gulden. Den intrest liep te hoog. De bieder was een Zeeuw die te Ulikoten in gang is op de heide van den veearts. Ik heb geen bod gehoord. Zijn baas is een Amsterdammer, hij is er maar twee jaar bezig. (Kantlijn: en heeft nu alles verkocht, gelukzoeker zeker).

Vrijdag 30 november 1917

Goed weder, het is nog warm en droog.

Men heeft veel voeder. Vandaag hebben wij eene halve beest vleesch gekocht in Ginneken, die kunnen wij uitverkoopen aan 3.85 per kilog. Meir en Minderhout hebben ook hun deel. Het vleesch kost hier bij den been houwer Hofkens 5.6 – 7 fr. den Kilog.

Er zijn ook eenige duizende baks honingen aangekomen, verkocht aan 10 centen per stuk 0.20 centiemen, men is er blij mede.

Dinsdag 27 november 1917

Regen, rus weder.

Van oorlog niets nieuws.

Ik ben wederom op Pasambt geroepen, toen ik er was eenvoudig eenen inlichting over aardappelen levering.

De hovenier H. Oeien, riep mij naar dat Dupret hem niet meer wilde betalen. Ik zal hem moeten helpen. Juist het zelfde met J. Willems boschwachter van Mm Voortman, nu die moet werken en dan krijgt hij geld (aardige heeren) op het laatste moet ik er tusschen komen.