Woensdag 14 mei 1919

Zeer warm, heet.

Zitting te Meersel voor den tweede maal, nu met Jan Mertens over de steen ovens, van af 1914 tot 1918. Een heel werk. Alles liep nog al goed af.

Inspecteur dankte mij voor hulp aan Victor.

De nieuwe kieswet staat in de Moniteur.

De mulders beginnen bloem te verkoopen. Comiteit begint te verslappen, korteling in slaap.

Wij ontvingen brief van Vital, dat het muziek van het 20de Reg. te Heverlé kwam spelen bij eene begraving. Hij sprak met overste en leden en allen betuigden nog hunne deelneming voor het sneuvelen van Josef aan ouders en familie en spraken er over met lof en over zijn goed cammeraadschap.

Maandag 12 mei 1919

Goed weder.

Gisteren is er veel water gevallen. De donder viel en sloeg eene schouw af bij Lauwers. In Merxplas was het ook zwaar weder.

Men schrijf veel over de vrede voorwaarden. In Frankrijk en Engeland is men te vrede. Men zal beginnen nu met Oostenrijk. de Duitscher hebben al tegen voorstellen gedaan maar worden niet aanveerd.

Zaterdag 10 mei 1919

Smorgens regenachtig, in den dag zon en hitte.

Vandaag is het keurig der klasse 14-15-16, Hoogstraten en Meerle. Ik secretaris en Antonie zijn naar Turnhout gereden. Om tien uren begonnen met Hoogstraeten tot 1 uur, toen op eene uur met Meerle gedaan. Het is nieuw systeme, men meet en weegt. Men verleent geene vrijstelling als aan goed gekeurde. Men verleend geen vrijstelling onderstand der ouders. (Men maakt nog dienstplichtig Frans Bartolomeeusen die in 1914 al te huis mocht blijven voor onderstand. Bij Vermeeren de 2 oudste Frans en Peer ook er aan, er blijven daar maar kinderen over. Wij reclameren er voor. Weinig kans.

Ik  koom alleen met laatsten trein aan en niets dan donder en regen, altijd onder de parapluie. Ik deed den weg op 100 minuten.

Vrijdag 9 mei 1919

Goed weder, koud.

Heden voormiddag was Victor Rommens opgesloten in Turnhout, en hij moest komen bij den onderzoeker Caron waar zijn advokaat hem berichte dat hij heden mocht naar huis gaan. Na twee uren wachten gingen de deuren open, en onder belofte zich ter beschikking van de justitie te houden, mocht hij naar huis. Hij haalde een velo bij den doctor Rommens en zoo over Merxplas door Colonie en Hal naar Meersel en kwam goed aan.

Donderdag 8 mei 1919

Donderdag 8 Mei 1919

Droog weder, heet, ‘s nacht koud, schraal.

Te Meir zijn nog 2 of 3 mannen gevangen genomen voor smokkel voor de vijanden. Van de andere gevangen noch van Victor hooren wij niets.

Er komt nu bloem bij mulders en bakkers. Wij krijgen er ook nog voor de gemeente. Ze blijft te duur, 92,50 fr. % k plus de vracht en zakken.

Suiker is ook nu vrij 1,65 de kilog en ieder man krijgt 1500 gram voor de maand mei. Men moet suikerkaarten uitgeven. Veel werk.

[Er werd ook nog een tweede bericht opgetekend met datum 8 mei 1919]

Donderdag 8 Mei 1919

Heet weder in den dag, snacht koud.

Uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant 8 Mei ochtend blad:

Vredesvoorwaarden

Gisteren namiddag is het voorloopig vredesverdrag aan de Duitsche delegatie overhandigd. Het is een halve gazet groot.

 

Het handelsblad van vrijdag 9 Mei 1919 schrijft

Het Congres van Versailles

Ten 2.50u hadden de geallieerden afgevaardigden die gelijktijdig binnen gekomen waren hunne plaatsen ingenomen.

Aande voorzittertafel zaten Clemenceau, Lloyd Georges,  Baffour Bonor Lauw Barnes Sir Joseph Wart. Rechts van hem Wilson, Lansing White house en General Bliss, Orlando Sonnino Crespi waren aanwezig. Ook marchalk Foch.

De Duitsche afgevaardigde

Graaf Brokdorf Ranhzau, de heeren Lansberg Giesberts Schucking Melchier en Leinert drie secretarissen, taalman snelschrijver en 5 dagbladschrijvers.

Clemenceau voorzitter spreekt met kloeke stem, onder andere zegt hij: Het uur van de groote vereffening der rekeningen is aangebroken. Gij hebt om vrede gevraagd. Wij staan ter uwer beschikking, om hem u te bezorgen. Gij gaat onze vrede voorwaarden ontvangen.

Toen sprak  de Duitsche Graaf Brokdorf Rantzau onder andere. Wij miskennen de grootheid onzer onmacht en de uitgestrektheid onzer nederlaag niet. Wij weten dat de macht der Duitsche legers gebroken is: Wij kennen de macht van den haat, die wij hier ontmoeten en wiij hebben de vraag vol van drift gehoord waar door de overwinnaars het bedrag door overwonnen en de schuldigen zullen doen betalen … Wij hebben België onrecht aangedaan en willen dat herstellen gelijk in den Rijksdag in 1914 is gezegd … Wij onderzoeken uwe voorstellen met wel willendheid en met de hoop dat allen den einduitslag van ons onderhoud zullen kunne bijtreden. De zitting is geschreven om 4 uren.

Woensdag 7 mei 1919

Droog weder zon heet.

In het Handelsblad van 4 Mei staat:

Belgie en de Vredeconferentie.

Wij worden op onwaardige wijze in de doeken gelegd. Verzet in geheel het land. Mijnheer Delacroix eerste minister is zaterdag morgen te Brussel uit Parijs terug gekeerd en zegt dat de toestand zeer erg is. Alleen de herziening der tractaten is toegestaan van 1839. Er is voor het land een verlies van 4 milliard op de marken. De staat beloofd ze uit te betalen aan 1,25 fr. en hunne waarde is maar 0,45 fr. heden. (Er is staking geweest bij de drukkers, de gazetten zijn in Antwerpen verschillende dagen niet verschenen, zijn achter.

Gisteren is er eene reusachtige ontploffing nabij Brussel. Ontzaglijke stapels ontploffingstoffen springen een voor een, overgrote schade. Het aantal dooden onbekend doch schijnt aanzienlijk. De Belgen maakten een magazijn te Groenendaal van achtergelaten Duitsche oorlogmunite en die is gesprongen.