Zondag 15 juni 1919

Heet, schraal weder, een deel boekweit bevrozen.

Gisteren kwam R. Van Bergen van Hoogstraeten om vandaag oorlogsbloemen te verkoopen. Livina, Hortence, de 2 dochters Jespers, Dympna […] van den doctor verkochten ze. De verkoop ging goed. Alles was voor den oorlogsweezen. De prijs was 0,10 frank men mocht meerder geven de opbrengst was [ontbreekt].

Vandaag vergadering van den arrondissementsbond van Turnhout. Gazetten zeggen niets.

Vrijdag 13 juni 1919

Stuur, storm, wind, uit Oostnoord draaiwinden, zeer slecht weder, zand vliegen.

De tram rijdt vandaag 3 treinen, ‘s morgens, ’s middags en 1 avonds van Hoogstraeten naar Meersel. Electrieken tram staakt nog immer in Antwerpen en de buurtspoorwegen willen ook allen staken morgen als ze hunne aanvragen niet inwilligen de vooravond van Heilig Bloed.

In Holland is men zeer streng voor vreemden. De minister Hymans heeft gesproken in de Kamer over de zaken met Holland, alles is zonder de minsten bijval aanhoort, men is niet tevreden, alleen heeft hij gezegd dat de onderhandelingen zeer lang zullen duren. Men is niet tevreden over de raad van Parijs; het laatste antwoord van de Duitschen wordt heden verzonden, dan blijft er nog een week of tien dagen om te teekenen, zoo niet rukt Foch op Berlijn aan. Oostenrijk reclameert ook. De Turken komen af om vrede te maken. Uit eene interpellatie in de Kamer Lagerhuis is gebleven dat de Duitschers klak en hoed moeten afzetten als ze aan engelsche officieren spreken, dat is zeer goed voor de Boches, Moffen, die zelfs ook zoo strenge heeren wilde zijn, al waren ze maar straatloopers in Berlin.

Donderdag 12 juni 1919

Heet, droog namiddag win storm zandlviegen koud.

Er komt een sergant wel spectakel maken over een bewijs dat secretaris gegeven hadt om te Minderhout te passeeren. Wilm Biermans uit Breda. Men moest hem straffen zegt hij, valschheid in geschrift.

Vergadering der afgeveerdigde kiesbond Kanton Hoogstraeten. Vermeulen bedankt na herkiezing, Desmedt noemt men, Sterkens, Mercelis en Jozef Jespers als afgeveerdigden bij den arrondissementsbond. Het is zoo maar eene keutelwacht denk ik.  Ik was niet wel, bleef thuis.

Woensdag 11 juni 1919

Goed warm weder.

Deze morgen kwam een officier de gendarmerie visiteeren, komt om inlichtingen over gedrag enzovoort. Alles is goed. Militairen helpen hier de gendarmerie. Er liggen ook soldaten te Klein Eissel. Gisteren kwam controleur mijne hulp vragen voor de belasting op de oorlogswinst. Ik moest aannemen.

Wij halen (Julia) ons laatste gevlucht goed uit Grazen, schoon servies, fijn koper en papieren.

Dinsdag 10 juni 1919

Goed weder.

In Oostenrijk wil men ook niet tekenen de opgelegde voorwaarden, maar moeten is ook iet. In Rusland vecht men aanhoudend. Petrograd is ingesloten. Overal is het bijna staking. De trammen in Antwerpen rijden nog niet. In Namen is ook staking geweest en overal geeft men toe. Nu zijn het de mineurs in Frankrijk weer. In Holland is men uit de pijn en verheugd. Afstand van grondgebied mag België niet eisschen zegt den raad van vier of van tien. De minister Hijmans vroeg: Met betrekking tot Baarle Hertog: Eene regeling, welke een einde maakt aan de bezwaren voortvloeiende uit de tegenwoordige door een menging van Belgisch en Nederlandsch grondgebied. Er komt eene commissie der groote mogendheden, België en Holland erbij genomen. Die zullen de ons en Holland uitnoodigen de formules communes in te dienen. De veiligheid van België verlangt middelen ook voor de Schelde en Antwerpen. De annexionisten in Brussel blijven even moedig strijden, en zenden dag in en uit bijtreding. Nu vandaag vragen ze eene volkstemming door de Hollanders (vroeger Belgen) in Limburg. Dit is gegrond dit treed ik bij en zend vandaag mijn handteeken in naar Brussel.

Maandag 9 juni 1919

Goed weder, wat buien en wat regen.

Bij Kolonel Lauwers is gisteren een automobiel gekomen met twee Engelsche soldaten, men zegt een voor de dochter Yvonne.

In België wacht men immer op de komst van Wilson, amoraal president. Het handelsblad schijft een artikel tegen de activisten die nu als Dosfel gehuldigd worden alhoewel gevlucht of aangehouden. Voor ons Vlamingen in den zak gestoken en te water een streep tusschen ons en hen of we verliezen alle genegenheid. De Frontpartij doet ook leelijk. Noemen zich houthakkers en zijn meest gestrafte soldaten.

Zondag 8 juni 1919

Pinksteren

Goed weder.

Men leest in de kerken een brief van Monsieur Mercier Aartsbiscop van Mechelen, waarin hij bekend maakt dat den Duitsch aller gedaan heeft om hem uit België te doen verwijderen, dat hij te Rome geroepen is geweest, maar zijne houding aangemoedigd en dat de Paus niet wilde toestemmen hem uit België te verwijderen. De Duitschers lieten zich al ontvallen. Die Rote Teufel kom nich mer zuruck.

Zaterdag 7 juni 1919

Goed weder.

Men is niet tevrede in Berlijn over de Republiek der Rijnlanden. Het zal nog al moeite kosten om op de beene te komen. De Franschen helpen zeker. Ten minste de Duitschers beschuldigen hen. Zullen ze nu tekenen. Men zegde ja dan weer nee. Ze zouden gaarn mondelingsch spreken maar dat is hun verboden.

Vandaag verscheen van mij in de Gazet van Hoogstraeten een artikel onder Meerlenaar over de rechte verbinding van Turnhout voor Hoogstraeten en Rijkevorsel, ook over Mark en ijzeren weg.

Vrijdag 6 juni 1919

Goed weder.

Verleden week kwam hier Adriaan Jacobs (pak) die moest eene toelating hebben van mij om 50 koeien in te voeren. Ik geef het hem. Hij ging over Chaam naar Holland, maar is ingepikt en ze hebben hem te Strijbeek (Hal) gehouden tot woensdagavond. Een zoon van Jo Havermans was erbij nog een Hoefnagels van Heerle allen den bak in. Drik Jansen ook al vier uren gezeten. Die overste is een Sijstermans een zeer streng ambtenaar.