Vrijdag 15 maart 1918

Veel gevrozen, zeer koud, winderig.

Geen nieuws van oorlog.

Het komt nu uit dat Chaffeur van den Hollandsche commissaris voor Belgische bevoorrading Kwatta chocolade binnen smokkelde, is afzet ook zijn mede helper. (Kantlijn: Regeringscommissaris)

Die zat in den auto als Mijnheer Klippelhout, een echte boerengezicht, met een onaangenaamuiterlijke zegde den Hollandsche ontvanger, maar men salueerde en liet hem door op zicht. Fijne poets.

Woensdag 13 maart 1918

Uitstekend weder, zeer veel schieten.

Ik ben vandaag naar Chaam geweest. Madame Marcel Dupret en hare meid komen op het Santvliet inpakken. Wezenbeek onzichtbaar. Smits is er een minuut geweest, moest naar controle komen. De aangeslagen voorwerpen lagen ten toon, zeker meer als voor het 1000 frank zegt hij mij. Waarlijk duur. De oogst aardappelen enzovoort zijn al voor 1918 in beslag  genomen. Prijzen bepaald: haver 40 frank, aardappelen 27 frank, wat hooge prijzen.

Dinsdag 12 maart 1918

Goed weder, wij hooren schieten.

De Belgen hebben verleden week veel moeten vechten op een front van drij uren, moesten wijken, later terug gewonnen.

Heden avond komt Leutnant Schmiele met den donkeren nog bij ons en komt mij confidentiel verklaren: “Ik heb Oyen gesproken in Turnhout die man brengt alles uit . Mijn mannen hebben benzine, smeerolie, connistante vet, wapens, 10, 12 stuk geweren met den riemen er aan, bayonetten scherp erop gevonden in den grond in den hof bedolven. In  het gemak eene hoeveelheid cartouchen, ook nog eenige fleschen wijn dit is ook vermetel. Men heeft de Duitschers beschuldigd van bij het oprukken in het begin van den oorlog, die wijn te hebben uitgedronken, dit is eene schande  daarbij kan die bon of rekening niet betaeld worden. Het is dum van Mr. Dupret van met Oyen zoo te handelen, gevaarlijk. Ik kan hun niet redden en hij heeft mij bedrogen. In het begin van den oorlog heeft mij de Burgemeester Pastoors van Ginneken, mij gebeden, als neutral persoon, om eenige gevaarlijke of verboden voorwerpen te mogen mede nemen in zijn automobiel. Hij was vriend van Mr. Dupret en Marcel Dupret was in Ginneken woonachtig (Ik heb het portret van Mr. Dupret in zijne salon zien hangen). Toen heeft Leutnant Schmiele hun twee uren tijd gegeven om alles mede te nemen dat men niets zoude zien, juist of ze alleen waren. Toen is er veel in den automobiel geladen nabij het kasteel, maar alle deze voorwerpen, die nu gevonden zijn, moesten ingeleverd en aangegeven worden. H. Smits (was helper) heeft mij dit al over maanden verteld, maar nu is hij en Wezenbeek er vies aan (gevaarlijk voor G. Dupret en u is alles in beslag door de soldaten een strafbaar feit). Het wijf van Oyen was gisteren ook zat, ze hadt een flesch wijn gedronken en ook een pif paf zegde ze champagne. Oyen en zijn wijf hebben zeker veel gedronken, hebben zeker den wijn gestolen en het op de soldaten gesteken. Dus eene heele zaak, die nog al aardig kan draeien over eenige dagen heeft mij leutnant Schmiele nog iets vetrouwelijk komen bevelen, op te passen op den gemeentezegel dat er valsche passen in omloop zijn met het valsch handteeken van beambte van Meerle en ook valsche gedrukkens die uit eene andere pers komen. Pastoors en andere verschaffen die aan spionnen, verklaard hij, vaste feiten kende hij niet, maar men zocht. Hij houdt nog altijd aan de overtreding van Jan Vermonden, verboden wapens en ook poeder en cartouchen. (kantlijn: alles sic).

Maandag 11 maart 1918

Uitstekend schoon weder.

Geen nieuws als schieten.

Om 9 uren Jozef Swagers begraven. Er was nog veel volk en vrienden (ik ook geofferd en helpen begraven) ook de voetbalclub. Gisteren schreef ik alles aan Jozef voegde er een beeleke bij. Vader Swagers bracht ons nog een brief, die onze Jozef V. N. aan Jozef Swagers geschreven hadte. Wij bewaren hem. (Kantlijn: einde 1917)

Zondag 10 maart 1918

Zelfde weder, draagd goed.

Geen nieuws bijna.

Vele meisjes en vrouwen komen om passen om kleederen schoenen in Holland te gaan koopen. Vandaag was het vergadering te Meir om te reclasseren over den rotten haring, die 0,22 koste, bedrog van Hollanders. In den namiddag komt er bericht om te vragen aan 7 boeren of ze hunne paarden willen wisselen tegen Russische paarden. Niemand. Of huren aan 3 mark per dag, dat moet alles op 5 uren afgeloopen zijn. Farceurs met dwangbevelen. Ze moeten maar loopen. er zijn nog eenige Canadas gevonden die moeten geveld en geladen worden, blijft duren met die boomen en last, hakken, voeren, laden.

Zaterdag 9 maart 1918

Schoon weder, snacht winter, veel schieten.

Om 8 uren komt een oberjager mij melden. De vrouw van Jan Vermonden is naar Holland geloopen, moet terug (of die moet u doen terug komen) of anders haar hoenvee, verken, in beslag nemen en verkoopen. Ik trek op Strijbeek af en verneem daar dat het wijf weg is, dat men daags te vooren bij haar  huiszoeking hadt gedaan en een oud geweer met piston en twee patroonen hadt gevonden, dat ze haar moest aankleeden, dat deed ze, haar kind van 7 maanden bij de geburen brengen en mede naar Turnhout gaan. Ten laatste dan ’s anderdaags om 9 uren maar op het Pasambt komen, maar het wijf (Keeke Koyen) ging naar hare man Jan Vermonden die in de Hollandsche stallen woont en wilde met mij niet meer terug. Ik gaf ze raad ziek te spelen en ik ging haar verdedigen op het pastambt en ik hoop dat alles zal vergeven zijn. Alweer een karwijke uit de voeten. Om 4 uren kwam het gerij van C. V.D.H. met de vader Jan en Louis van Boxel met de kist van Jozef Swagers naar Meerle, om te huis te blijven tot maandag. (Kantlijn: De zoon Oyen hadt het verraden omdat ze weigerde nog melk te verkoopen aan het worstenfabriek).

Vrijdag 8 maart 1918

Schoon weder, veel schieten, geen meldensweerdig nieuws.

Ik was verzocht om 2 uren T.U. [torenuur nvdr] op het Santvliet te te komen . De meid van M. Marcel Dupret die in Ginneken woont (nu is hij zelf alleen naar Frankrijk in dienst bij het bestuur, om zich zuiver te wachten voor zijn vlucht zeker) en den leutenant deelde mij mede dat Oyen als militaire beslissing dat hij voorwerpen geroofd hadt of in zijn bezit eene correspondentie gevonden in het kiekenkot, over den draad moest woonen en weg was dat de meid van Dupret Anna Weber, die voorwerpen zoude aanduiden van hunnen meesters en dat ik de andere moest beschikken en bewaren. Dit gebeurde, de militairen droegen twee kannen vol. Wij stelden een lijst op die wij teekende en nu komt Anna terug, woensdag, om verder te zoeken en mede te vaeren, het andere te bewaren bij ons of elders. De vrouw Paulien met een zoon en dochter zullen ook wel gaan, Van Wesenbeek en  H. Smits moesten komen helpen, maar bleven weg, bang van Oyen, anders groote monden. Dit alles heeft mij veel geschrijf en moeite gekost.

Donderdag 7 maart 1918

Zelfde tijd, meer zonnig.

Geen groot oorlogsnieuws.

Er zijn er verschillende over den draad gezet.

Arthur Mathieu moet 16 dagen bak doen of 100 fr. in goud betalen. Is gaan zitten, mag niet meer terug. Meester Jespers Jozef heeft zijn 100 fr. in goud betaald. De school kinderen hadden er overal om gebedeld, men lacht er mede (Minderhout). De kantonier van Meir en Cornelissen Kantonier van Meerle, zijn gisteren nacht, en laatste overdag over den draad gezet. Te Meerle vond men bij hem 10 Kilogram sacharine  (kantlijn: hij was van Beukelaar die ook zit), dat hadt Jo De Kort verraden, in het gevang, een deel was nog van haar. Men deed nog huis zoeking bij smokkel baas  H. Knevels. Men hield ook huis zoeking op het Kasteel Santvliet en vond er vele verborgen voorwerpen, poeder, cartouche, koper, velo banden, 4 velos, veel ijzerdraad, een wollen bed, brieven en andere voorwerpen. Leutnant komt er mij over spreken, om hem ook over den draad te steken. Hij zal gaan. Hend. Oyen was een weinig interresant persoon.

Woensdag 6 maart 1918

Blijft koud, winderig.

In den NRC weinig nieuws, veel over den toestand der levensmiddelen in Holland. Representanten of leden der 2e Kamer, De Jongh liberaal schiedam Van Best RC. Eindhoven, krijgen veel na hunnen rug. De Minister heeft ze bekeven dat de Hollanders in België tegen betaling bedienden, en daar bij gebruik maakte van hunne titel als Regerings Commissarissen ter bevoorrading van Belgie, maar hunne eerlijkheid blijft boven verdenking, dit willen de menschen niet geloven.

Julia en Adele en het meisje Mit De Roover gaan Josef Swagers bezoeken, hij is nog al redelijk, en was zeer verheugd hen te zien, bijzonder Mit. Men gaf hem moed maar er was wenig kans of hoop.